Browsing by Author สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2531การประเมินผลการให้บริการด้านการวางแผนครอบครัว ในสี่จังหวัดภาคใต้ของไทย พ.ศ. 2531เกื้อ วงศ์บุญสิน; สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์
2536การศึกษาความสัมพันธ์ของประชากร 3 วัยในประเทศไทยสุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์; เกื้อ วงศ์บุญสิน; วิพรรณ ประจวบเหมาะ รูฟโฟโล
2538การศึกษาความสัมพันธ์ของประชากรต่างวัย ในครอบครัวภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์; วิพรรณ ประจวบเหมาะ รูฟโฟโล; เกื้อ วงศ์บุญสิน
2521การศึกษาความแตกต่างด้านการตายของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518ประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย
2519การศึกษาเปรียบเทียบการตายของทารกระหว่างเขตชนบทและเขตเมือง ในประเทศไทยเอ็นดู ศิริเจียมรัตน์
2521การศึกษาเปรียบเทียบภาวะเจริญพันธุ์ของสตรี ที่เคยย้ายถิ่นและไม่เคยย้ายถิ่นในเขตเมืองของประเทศไทยสุรพันธ์ เพชราภา
2546การเข้าร่วมกลุ่มช่วยเหลือตัวเองกับพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ปิยนุช สายสุขอนันต์
2513การเจริญพันธุ์ของสตรีไทยในเขตชนบทสุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์
2517การเลื่อนชั้นทางสังคมระหว่างรุ่นอายุและภาวะเจริญพันธุ์ของประชากร ในเขตเมืองปิยฉัตร สุวรรณรัฐ
2539การใช้เวลาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานครฐิติมา สุภภัค
2542ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวไทยสุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์
2544ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันโรคเอดส์ของผู้ชายในจังหวัดพิษณุโลกเลขา เตโช
2539ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุตรวัยรุ่นกับบิดา ในกรุงเทพมหานครพรรณธิพา เนื่องทวี
2544ผลกระทบของการย้ายถิ่นต่อสภาวการณ์ของแรงงานข้ามชาติ : บทสรุปจากงานวิจัยวิพรรณ ประจวบเหมาะ; พัชราวลัย วงศ์บุญสิน; นพวรรณ จงวัฒนา; สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์; มยุรี นกยูงทอง
2538โครงการศึกษาครอบครัวไทย : สรุปผลวิจัยเบื้องต้นภัสสร ลิมานนท์; สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์; เกื้อ วงศ์บุญสิน; วิพรรณ ประจวบเหมาะ รูฟโฟโล