Browsing by Author สุเมธ วัชระชัยสุรพล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 29  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2535การพัฒนาการจัดโครงสร้างแฟ้มข้อมูลแบบดัชนีสำหรับอินเตอร์เพรตเตอร์ ภาษาเบสิกประเสริฐ ฝูงวานิช
2529การพัฒนาคำสั่งการจัดเรียงลำดับข้อมูล สำหรับอินเตอร์เพรตเตอร์ภาษาเบสิกจุฑารัตน์ เริงหทัยธรรม
2537การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่องานทางของกรมทางหลวงสฤษดิ์ ชูอิสสระ
2539การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับพิสูจน์เอกลักษณ์ของยาเม็ด และยาแคปซูลวีรยุทธ์ เลิศนที
2526การพัฒนาระบบคืนสภาพแฟ้มข้อมูลของเพาเวอร์นุชรี ภัทรเจียรพันธุ์
2539การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการเข้าถึงฐานข้อมูลสมุนไพรไทยชาติชาย ศันสนียชีวิน
2533การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับแนะนำนักท่องเที่ยวด้วยคอมพิวเตอร์กัลย์ สายวิจิตร
2539การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมและวางแผน สำหรับสำนักงานสอบบัญชีธนฑิต เจริญจันทร์
2539การพัฒนาระบบสารสนเทศเภสัชตำรับโรงพยาบาลด้วยคอมพิวเตอร์ผึ้งไพรส์ พัฒนประภาพันธุ์
2534การพัฒนาอัลกอริทึมการเรียงลำดับข้อมูลแบบควิกซอร์ต ด้วยวิธีโคดเวิร์ดสุกัญญา ชัยมงคลเจริญ
2529การพัฒนาโปรแกรมควบคุมระบบเอ็มเอสดอสให้รับภาษาไทยประมูล เสริมสุข
2537การพัฒนาโปรแกรมสร้างโปรแกรมจัดเตรียมข้อมูล บนระบบปฏิบัติการยูนิกซ์พิสุทธิ์ วัฒนกุล
2525การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจีราภรณ์ รักษาแก้ว
2531การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลของโปรแกรม มินิ-ไมโคร ซีดีเอส/ไอซิสอิศระ เดชะไกศยะ
2537การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับงานทะเบียนและประมวลผล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุเมธ วัชระชัยสุรพล; วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ; ธรณิศวร์ ทรรพนันทน์
2525การศึกษาลักษณะการทำงานของการแปลงตำแหน่งข้อมูลแบบพลศาสตร์ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ไอบีเอ็มระบบ 370พนม สมภักดี
2516การสร้างตัวเลขสุ่มโดยใช้กรรมวิธีทางคอมพิวเตอร์สุเมธ วัชระชัยสุรพล
2531การสร้างระบบการจัดรูปแบบข้อความภาษาไทย ภายใต้ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์นิษฐิดา นวลศรี
2534การสร้างแบบจำลองข้อมูลสำหรับระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเชิงบริหาร ของระบบประปาศิริพร ชื่นโกมล
2529การสืบค้นข้อสนเทศระยะทางไกลสุเมธ วัชระชัยสุรพล