Browsing by Author หยกฟ้า อิศรานนท์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การศึกษาการรับรู้ความอบอุ่น ความสามารถ และเจตคติต่อกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศฉัตรดาว สิทธิผล
2554ความสัมพันธ์ระหว่างความสอดคล้องระหว่างตัวตนในอุดมคติและตัวตนที่แท้จริง การระบุตัวตนของตราสินค้า ลักษณะแบบปัจเจกนิยม ความพึงพอใจของผู้บริโภคและความภักดีต่อตราสินค้านนทกร ตันติวัตนะ; เปมิกา เทพวรชัย; พิชชา ติลกานนท์
2554ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ บุคลิกภาพตราสินค้า และเจตคติต่องานโฆษณาฤทัยชนก จงเสถียร; วีรพล ประทีปวรคุณ; สุรดา สันฑ์หิรัญชัย
2554ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง ความเหงา การเพิ่มคุณค่าให้ตนเอง และพฤติกรรมการกดถูกใจในเฟชบุ๊กชัญญมน ดิษกุลนรภัทร; วศิมน พรพัฒนกูล; วัชชาภรณ์ ไร่ทิม
2553ปัจจัยคัดสรรทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและเจตคติต่อการซื้อสินค้าออนไลน์กฤษณี เตชะพีระ; ณัฐธิดา ลวานนท์; เนตรวีณ์ ทวีสุทธิเวชย์
2553ปัจจัยทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับความรังเกียจเดียดฉันท์ต่อผู้หญิงที่วัดโดยตรง และวัดโดยนัยฉวีวรรณ ขันคำ; ศรัญญา จุฬุพงศ์; สุรารักษ์ ไตรประวัติ
2553ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายณัฐินี ณ เชียงใหม่; นริศรา วงศ์รัตน์; รสสุคนธ์ ธิติศักดิ์
2554ปัจจัยที่ส่งผลต่อความซาบซึ้งใจเมื่อได้รับของขวัญ และความคาดหวังความซาบซึ้งใจเมื่อมอบของขวัญ : เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างรูปแบบความสัมพันธ์แบบเพื่อนกับรูปแบบความสัมพันธ์แบบโรแมนติกวิมลรัตน์ ตั้งมั่นวิทยศักดิ์; อติชาต ตันติโสภณวนิช; อัญญพร วงศ์วุฒิอนันต์
2559ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเจตคติต่อการถือครองพรหมจรรย์และการเลือกคู่ครองกฤตภาส พิทักษ์ธรรม; กิตติทัต รุ่งวารินทร์; จตุภัทธ์ ตรึงจิตวิลาส
2553ผลจากการลิดรอนสิทธิเสรีภาพและการเห็นคุณค่าในตนเองต่อการต่อต้านการโน้มน้าวใจปฐมภัทร คำตา; วรัญญภรณ์ ทวีรุจจนะ; สุชาติ ตัณทนาวิวัฒน์
2561อิทธิพลของการรับรู้ข้อจำกัดในการท่องเที่ยว และการรับรู้ประโยชน์ของการท่องเที่ยวต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มนักท่องเที่ยวสะพายเป้หญิง : บทบาทของการจัดการกับข้อจำกัดในฐานะ ตัวแปรส่งผ่าน และอิทธิพลกำกับของความมุ่งมั่นในตนเองฐิติวรรณ สีผึ้ง
2551อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง และความไม่สอดคล้องระหว่าง การเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัยและการเห็นคุณค่าแห่งตนที่รับรู้ ต่อสุขภาวะทางจิต : การวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรกำกับและตัวแปรส่งผ่านหยกฟ้า อิศรานนท์
2559อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบไม่มั่นคงทางอารมณ์, บุคลิกภาพแบบเข้าสังคม, และการเห็นคุณค่าในตนเอง ต่อพฤติกรรมนักเลงคีย์บอร์ดจุฑารัตน์ พงษ์ชู; ณัฐวิชญ์ ผิวลออ; ศิรประภา แสนเดช
2561อิทธิพลของอารมณ์ขันทางลบ การละเลยคุณธรรม และการรับรู้ความนิรนาม ต่อพฤติกรรมการข่มเหงรังแกทางเฟซบุ๊กอภิญญา หิรัญญะเวช
2553อิทธิพลของแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ แรงจูงใจใฝ่ใกล้ชิด การเปิดเผยตนเองและการเห็นคุณค่าในตนเองต่อการใช้แอพพลิเคชั่น "การรับเพื่อน" ในเฟชบุคฐิติภูมิ งามสมจันทร์; ธนาภรณ์ กองพล; เอมิกา รุ่งวานิชการ