Browsing by Author อมรชัย ตันติเมธ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 119  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2521กระบวนการตัดสินใจสั่งการในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ในส่วนกลางประนอม บุญเนาว์
2525การจัดการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนราษฎร์อาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพธิดา หอวัฒนกุล
2545การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำของผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเบญจพร แก้วมีศรี, 2505-
2528การบริหารงานการประถมศึกษาของคณะกรรมการการประถมศึกษา จังหวัดในภาคเหนือสายัณห์ แกล้วกสิกรรม
2528การบริหารงานการประถมศึกษาของคณะกรรมการการประถมศึกษา จังหวัดในภาคใต้สมชัย อุดรโพธิ์
2528การบริหารงานการประถมศึกษาของคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือชาญชัย วัชรกุล
2528การบริหารงานการประถมศึกษาของคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดในภาคกลางจำนูญ เกียรติมงคล
2532การบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สำกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี : การศึกษาเฉพาะกรณีเยื้อน ชูตินันท์
2524การบริหารงานของภาควิชาในคณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครเอกชัย กี่สุขพันธ์
2534การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานีประเสริฐ ฉ่ำชื่นวงศ์
2521การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราษฎร์ระดับประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานครชำนาญ เงินทอง
2533การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีเด่น เขตการศึกษา 11วีระ พลอยครบุรี
2524การบริหารธุรการและการเงินของโรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานครวรินทรา วัชรสิงห์
2534การปฏิบัติของผู้บริหารโรงเรียนเกี่ยวกับการรักษาวินัยข้าราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ในส่วนกลางสุทธิเวช ดิษฐ์รอด
2525การปฏิบัติงานของผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ในเขตการศึกษา 11ประกาศ เซ็นกลาง
2524การพัฒนาบุคลากรในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครอรพินทร์ กุลประภา
2546การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพรเทพ รู้แผน, 2512-
2540การพัฒนารูปแบบการจัดองค์การของวิทยาลัยพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขพูลสุข หิงคานนท์
2547การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำของคณบดีสมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ, 2507-
2530การวิจัย : บทบาทใหม่ของนักบริหารการศึกษาอมรชัย ตันติเมธ