Browsing by Author อรรจน์ เศรษฐบุตร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 93  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การจัดการงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่พิเศษตามมาตรฐานอาคารเขียวมลวิภา เชื้อมี
2560การจัดทำสมการทำนายการใช้พลังงานในอาคารสถาบันอุดมศึกษา กรณีศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวริศรา ทัศนสุวรรณ
2550การประเมินสภาวะสบายตาจากค่าความส่องสว่างและอุณหภูมิสีจากโคมฟลูออเรสเซนต์ณวรา นราราษฎร์
2559การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากวัสดุและการใช้งานของอาคารพักอาศัยต้นแบบในโครงการบ้านประชารัฐ การเคหะแห่งชาติณัฎฐ์วิภา รุ่งเรืองธนาผล
2555การพัฒนาค่าความแตกต่างอุณหภูมิเทียบเท่าสำหรับการคำนวณค่าการส่งผ่านความร้อนผ่านเปลือกอาคารชุดพักอาศัยปริฉัตร ว่องไววรวิทย์
2554การพัฒนาตัวแปรปรับแก้ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาอาคารที่มีลักษณะสองชั้นพงษ์พิชญ์ จงศุภางครัตน์
2558การพัฒนาวัสดุกันเสียงและดูดซับเสียงจากเส้นใยเปลือกทุเรียนหาญพารณ สามัคคีธรรม
2554การพัฒนาวิธีการประเมินค่าการถ่ายเทความร้อนรวมและการใช้พลังงานรวมของอาคารชุดพักอาศัยในกรุงเทพมหานครดนุสรณ์ บัวขจร
2557การพัฒนาเกณฑ์การบริหารจัดการโครงการหลังการเข้าอยู่อาศัยอย่างยั่งยืนสำหรับโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติกีรติญา ครูวงศ์ไพบูลย์
2559การพัฒนาเกณฑ์การออกแบบอาคารเขียวเพื่อส่งเสริมสุขภาวะสำหรับอาคารที่พักอาศัยแบบยั่งยืนในประเทศไทยภาวดี ธุววงศ์
2559การพัฒนาแนวทางการออกแบบ และเกณฑ์ขั้นต่ำของคุณสมบัติการป้องกันความร้อนของเปลือกอาคาร ที่สอดคล้องกับแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ของไทย สำหรับอาคารชุดพักอาศัยพงศธร วิทยรัตนโกวิท
2556การพัฒนาแผนภาพกระบวนการทำงานและการแลกเปลี่ยนสารสนเทศสำหรับโครงการอาคารเขียวปิยะภัทร์ ศรีสันเทียะ
2548การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติของอาคารใต้ดินวรสันต์ ชื่นชีพ
2553การระบายอากาศโดยวิธีทางธรรมชาติ : แนวทางการออกแบบปรับปรุงผังอาคารชุดพักอาศัย กรณีศึกษาโครงการบ้านเอื้ออาทรสริน พินิจ
2555การวิเคราะห์การปล่อยคาร์บอนจากขั้นตอนการรื้อถอนอาคารและการทำลายอาคารสุดตาภา ใจแสน
2556การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ ของอาคารประหยัดพลังงานที่ได้รับการส่งเสริมการเพิ่มอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR BONUS)พลวุฒิ ไชยนุวัติ
2556การศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวมและความเป็นไปได้ทางการเงินของหลังคาเขียว โดยวิธีการระเหยของน้ำแสงทิพย์ นิรุตติรักษ์
2555การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพวัสดุหลังคาที่มีสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีต่ำและฉนวนกันความร้อนทั่วไปอภิชญา อธิคมบัณฑิตกุล
2549การสร้างสภาวะน่าสบายโดยใช้ประโยชน์จากดินและน้ำนฤมล แสนเสนา
2547การออกแบบบ้านพักอาศัยเพื่อการประหยัดพลังงานด้วยแนวคิดสถาปัตยกรรมยั่งยืนอมรรัตน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล, 2525-