Browsing by Author อรอุมา ซองรัมย์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีในวัยสูงอายุ : รายงานฉบับสมบูรณ์มนทกานติ์ เชื่อมชิต; นุชนาฎ หวนนากลาง; อรอุมา ซองรัมย์
2549การสร้างรูปแบบการฝึกอบรมด้านปัญหาความรุนแรงทางเพศในมิติหญิงชาย : รายงานฉบับสมบูรณ์มนทกานติ์ เชื่อมชิต; นุชนาฏ หวนนากลาง; อรอุมา ซองรัมย์
2546การใช้เทคนิคอินฟราเรดตรวจมะเร็งปากมดลูกในส่วนภูมิภาครัตนา สินธุภัค; สมชาย อิสระวาณิชย์; วีนัส อุดมประเสริฐกุล; ไพลิน ศรีสุขโข; อรอุมา ซองรัมย์; เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย
2546คู่มือการตรวจคัดกรองเลือดธาลัสซีเมียเบื้องต้น ภาวะพร่องเอ็นไซม์ จี6พีดี การให้ความรู้และการให้การปรึกษา สำหรับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยรัตนา สินธุภัค; เขมิกา ยามะรัต; อรอุมา ซองรัมย์; กัลยาณี ตันศฤงฆาร; ไพลิน ศรีสุขโข; วีระ นิยมวัน; นิกร ดุสิตสิน
2545รูปแบบการวางแผนครอบครัวเพื่อควบคุมโรคธาลัสซีเมียและพาหะ : รายงานผลการวิจัยรัตนา สินธุภัค; ปิยลัมพร หะวานนท์; อรอุมา ซองรัมย์; เขมิกา ยามะรัต; ไพลิน ศรีสุโข; กัลยาณี ตันศฤงฆาร; วนิดา กมลฉ่ำ; สมเกียรติ อรุณภาคมงคล; บุษบา เตชาชัยนิรันด์