Browsing by Author อัจฉรา วงศ์โสธร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2523การวิจัยความก้าวหน้าในด้านสมิทธิภาพภาษาอังกฤษของบุคลากรจุฬาฯ ผู้ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษ (ปีการศึกษา 2523)ฝอยฝา พันธุฟัก; สุพัฒน์ สุกมลสันต์; อัจฉรา วงศ์โสธร
2524การวิจัยเชิงสำรวจเกี่ยวกับลักษณะภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ตามความต้องการของคณะต่างๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอัจฉรา วงศ์โสธร; กัณฑาทิพย์ สิงหเนติ; ฝอยฝา พันธุ์ฟัก; วรรณพร วีรวัฒน์; สุพัฒน์ สุกมลสันต์; เสาวภา จึงพัฒนาพงษ์
2544การวิจัยเพื่อพัฒนาข้อทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษอัจฉรา วงศ์โสธร; ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์
2536การวิจัยเพื่อหาวิธีการแก้ไขข้อผิดในการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยที่เหมาะสมที่สุด :|bรายงานการวิจัยอัจฉรา วงศ์โสธร; ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์; พิมพ์ฤดี นาควิโรจน์; วิภาดา อิงคนาท; เปรมจิตต์ ศรีเมฆานนท์; เยาวรีย์ ประเสริฐภักดี; ยุพิน โภคฐิติยุกต์
2525การศึกษาความสัมพันธ์ของวิธีเรียนและความถนัดในการเรียนภาษาของผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ กับความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษตามความสามารถของแต่ละบุคคล : รายงานผลการวิจัยอัจฉรา วงศ์โสธร; กาญจนา ปราบพาล; ทัศนีย์ ศรีไพพรรณ; ทอรุ้ง จรุงกิจอนันต์; นิภาพร รัตนพฤกษ์; ภัสสร สิงคาลวณิช; อมตา เวชพฤติ
2519การสร้างแบบสอบความสามารถด้านความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนเริ่มเรียนสากุล สร้างบัณฑิต
2519การสร้างแบบสอบความสามารถในการใช้โครงสร้างภาษาอังกฤษ ของนักเรียนเริ่มเรียนพัชรประภา แพรัตกุล
2535การสอบสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2535 ในโครงการ การสร้างและพัฒนาคุณภาพแบบทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษและระบบการทดสอบที่เกี่ยวข้อง : รายงานการวิจัยอัจฉรา วงศ์โสธร; ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์
2525การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านข้อความภาษาอังกฤษ ที่ใช้ประโยคซับซ้อน กับข้อความที่ลดความซับซ้อนของนักศึกษาปีที่หนึ่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เยาวลักษณ์ ณ เชียงใหม่
2541การให้คำปรึกษาหารือในการปรับปรุงการเขียนเค้าโครงการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามกรณีศึกษาของนักศึกษาที่ความสามารถเก่ง ปานกลาง และอ่อนอัจฉรา วงศ์โสธร
2525ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกี่ยวกับโปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษทั่วไป และภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิชากมลรัตน์ จรัสรัศมี
2526ความสำคัญและปัญหาของการทดสอบจัดระดับอัจฉรา วงศ์โสธร; ลักษมี กิตติสาเรศ; สุพัฒน์ สุกมลสันต์
2525ทักษะในการเรียนของนักศึกษาไทย : รายงานผลการวิจัยอัจฉรา วงศ์โสธร; เสาวภา จึงพัฒนาพงษ์
2533แนวโน้มระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกที่สนใจ ปี พ.ศ. 2533 : รายงานการวิจัย ฉบับที่ 1 ในโครงการการสร้างและพัฒนาคุณภาพ ของแบบทดสอบวัดสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ และระบบการทดสอบที่เกี่ยวข้องสุพัฒน์ สุกมลสันต์; อัจฉรา วงศ์โสธร; นิภาพร รัตนพฤกษ์; ทอรุ้ง จรุงกิจอนันต์; ทัศนีย์ ศรีไพพรรณ; อมตา เวชพฤติ; กรองแก้ว กรรณสูต; ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์; จรัสศรี ศรีสัญญาพานิชย์
2533แนวโน้มระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกที่สนใจ ปี พ.ศ. 2533 : รายงานการวิจัย ฉบับที่ 1 ในโครงการการสร้างและพัฒนาคุณภาพ ของแบบทดสอบวัดสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ และระบบการทดสอบที่เกี่ยวข้องสุพัฒน์ สุกมลสันต์; อัจฉรา วงศ์โสธร; นิภาพร รัตนพฤกษ์; ทอรุ้ง จรุงกิจอนันต์; ทัศนีย์ ศรีไพพรรณ; อมตา เวชพฤติ; กรองแก้ว กรรณสูต; ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์; จรัสศรี ศรีสัญญาพานิชย์