Browsing by Author อัจฉรา อุทิศวรรณกุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะซึมเศร้า ณ โรงพยาบาลตำรวจสิตานันท์ พูนผลทรัพย์
2542การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลชุมชนจัตุรัสวงศ์นี กุลพรม, 2506-
2545การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยนอกโรคหัวใจขาดเลือดที่โรงพยาบาลราชบุรีสุภาพร หอมดี
2537การประเมินการใช้ยาต้านจุลชีพกลุ่มเซฟาโลสปอรินส์รุ่นที่ 3 ของผู้ป่วยใน โรงพยาบาลราชวิถีทวิเพ็ญ สุทัตตกุล
2544การประเมินการให้สารอาหารทั้งหมดทางหลอดเลือดดำที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์มนตรา มั่นสวาทะไพบูลย์
2545การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้ยาอะทอวาสแตติน 10 มิลลิกรัม วันละครั้ง กับ วันเว้นวัน ในผู้ป่วยภาวะโคเลสเตอรอลสูงศรัญาพร พฤติสุนากร, 2517-
2549การใช้ดัชนีชี้วัดความซับซ้อนของแบบแผนการใช้ยาเพื่อการประเมินความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยนอกโรคเบาหวาน ณ โรงพยาบาลสระบุรีวนิดา มานะกิจจงกล
2545การใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยโรคปอดบวมที่เกิดในชุมชนที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ปิลันธนา ปรัศว์เมธีกุล
2552การใช้ยาเพื่อการจัดการภาวะแทรกซ้อนของโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่โรงพยาบาลตาคลีสายันต์ ศรีชมภู
2546การใช้แอสไพรินในผู้ป่วยเบาหวานที่โรงพยาบาลกลางภัทรา สาลวโนทยาน
2542การให้คำปรึกษาโดยเภสัชกรแก่ผู้ป่วยเดินได้โรคความดันโลหิตสูง ที่โรงพยาบาลไชยาฐิติมา ชูเทพย์
2550ความไวและความจำเพาะของคะแนนความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานในการตรวจคัดกรองระดับกลูโคสในเลือดผิดปกติในผู้ป่วยนอกสูงอายุ ณ โรงพยาบาลตำรวจมณี วชิรรัตนวงศ์
2548ประสิทธิผลของยากาบาเพนตินในการรักษาอาการปวดข้อเรื้อรังที่ไม่มีการอักเสบวัชรินทร์ยา วรชัย
2551ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาฉีดโคลิสทิมิเทต โซเดียม ทางหลอดเลือดดำ ในการรักษาโรคปอดอักเสบอันเนื่องมาจากการติดเชื้อ Acinetobacter baumannii ที่ดื้อต่อยาต้านจุลชีพหลายชนิดศิริพร แซ่เล้า
2550ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาการเมแทบอลิซึมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกมลวรรณ อ่อนละมัย
2542ปัญหาการใช้ยาที่บ้านของผู้ป่วยสูงอายุในเขตอำเภอลองจุฬาลักษณ์ จงวิริยานุรักษ์
2545ผลของแคร์แมปต่อการรักษาด้วยยาต้านจุลชีพในผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินปัสสาวะส่วนบนที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พรพรรณ ทวิชชาติวิทยากุล
2543ผลลัพท์ของโครงการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยนอกโรคหืด ที่โรงพยาบาลอ่างทองอังคณา มอญเจริญ, 2515-
2544ผลลัพท์ทางเศรษฐศาสตร์ของการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยนอกโรคหืดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าสิมากานต์ สังข์วรรณะ
2549อิทธิพลของปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดปัญหาจากการใช้ยาต่อผลลัพธ์ทางคลินิกในผู้ป่วยนอกโรคเบาหวาน ที่โรงพยาบาลมหาสารคามกุลอนงค์ เกิดศิริ