Browsing by Author อัมพร ทีขะระ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 46  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2533การจัดหมู่หนังสือแบบเรียนที่ใช้ในห้องสมุดกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ในเขตการศึกษา 1สุรัสวดี มุทธากาญจน์
2527การดำเนินงานด้านจุลสารและประสิทธิภาพในการให้บริการ ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยพรพิมล โภคัย
2531การดำเนินงานเกี่ยวกับหนังสือค้างในขั้นตอนงานทำบัตรรายการ และจัดหมู่หนังสือของห้องสมุดมหาวิทยาลัยนันทพร แก้วบูชา
2525การดำเนินงานเทคนิคของหนังสือปกอ่อน ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทยสมร จิตราทร
2528การทำบัตรรายการและจัดหมู่โสตทัศนวัสดุ ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทยรัตนา เตชามหาชัย
2517การประเมินคุณค่าสิ่งพิมพ์เพื่อการวิจัยด้านขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยสมบูรณ์ แก่นตะเกียน
2517การประเมินคุณค่าสิ่งพิมพ์เพื่อการวิจัยด้านขนมธรรมเนียม ประเพณีไทยสมบูรณ์ แก่นตะเกียน
2525การประเมินค่าบทความในวารสารห้องสมุดของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย จากการอ้างอิงในวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิบูลสุข บัณฑิตย์
2530การประเมินค่าหนังสือหายากภาษาไทยของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ ในห้องสมุดอนุสรณ์ที่หอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปรางทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
2528การประเมินค่าหนังสือหายากภาษาไทยส่วนพระองค์ ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ในศูนย์นราธิปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์พรทิพย์ โลห์วีระ
2530การประเมินหนังสือหายากภาษาไทยของห้องสมุดสยามสมาคมฐิตยารัตน์ อินทวงศ์
2529การผลิตหนังสือศาสนาอิสลามที่เขียนเป็นภาษาไทยปัทมา หมัดนุรักษ์
2536การลงรายการส่วนราชการไทยสำหรับหนังสือภาษาไทย ตามหลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกล-อเมริกัน (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2) ที่ใช้ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐกัญญา โชควัฒน์วิกุล
2524การวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือเรื่องฟื้นความหลังของพระยาอนุมานราชธน เพื่อการบริการเอกสารสนเทศจินตนา เอกัคคตาจิต
2523การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดตั้งศูนย์สิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จุฑามาศ พุ่มฉัตร
2523การศึกษาเปรียบเทียบปัญหาของเลขหมู่ในระบบการจัดหมู่หนังสือแบบทศนิยมของดิวอี้และระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันสำหรับหนังสือพุทธศาสนาภาษาไทยเกื้อกูล วิชชจุฑากุล
2537การสอนการใช้ห้องสมุดในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอุไร สรรพเศรษฐ
2522การสำรวจการใช้ทรัพยากรห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการสอนของคณาจารย์ณีณา สวัสดิสรรพ์
2536การแสวงหาสารนิเทศของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรปรารถนา ปุษปาคม
2535การใช้บัตรรายการของนักศึกษาในหอสมุด จอห์น เอฟ. เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทับทิม บุญทอง