Browsing by Author อารมณ์ รัศมิทัต

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2530การศึกษาชีววิทยาของกบนา (Rana tigerina) : ปัญหาและการพัฒนาการเลี้ยงกบนาในประเทศไทย : รายงานวิจัยผุสตี ปริยานนท์; กัมพล อิศรางกูร ณ อยุธยา; นงเยาว์ จันทร์ผ่อง; ธีรวรรณ นุตประพันธุ์; สีมา ชัยสวัสดิ์; อารมณ์ รัศมิทัต; กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ; วีณา เมฆวิชัย; วิโรจน์ ดาวฤกษ์; ลิขิต ปรียาวงศากุล
2529การศึกษาชีววิทยาของกบภูเขา (เขียดแลว) เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์พันธุ์ผุสตี ปริยานนท์; กัมพล อิศรางกูร ณ อยุธยา; นงเยาว์ จันทร์ผ่อง; ธีรวรรณ นุตประพันธุ์; อารมณ์ รัศมิทัต; กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ; วีณา เมฆวิชัย; วิโรจน์ ดาวฤกษ์
2527การศึกษาชีววิทยาของกบเลี้ยงและการพัฒนาการเลี้ยงกบในประเทศไทย : รายงานการวิจัยผุสตี ปริยานนท์; กัมพล อิศรางกูร ณ อยุธยา; นงเยาว์ จันทร์ผ่อง; ธีรวรรณ นุตประพันธุ์; สีมา ชัยสวัสดิ์; กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ; วีณา วิลาสเดชานนท์; อารมณ์ รัศมิทัต; อาจอง ประทัตสุนทรสาร
2530อนุกรมวิธานและปัจจัยทางนิเวศบางประการของปลวก ในจังหวัดจันทบุรี-ตราดอิสระ อินตะนัย
2536อัลตราสตรัคเจอร์ของตาประกอบของผึ้งมิ้ม (Apis florea) และผึ้งหลวง (Apis dorsata)กันทิมา ศรีปัญญา