Browsing by Author อิศรา ศานติศาสน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 35  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2538การประมาณค่าอุปสงค์ของผู้บริโภค ค่าผู้ใหญ่สมมูลย์ และการกระจายรายได้ในประเทศไทย พ.ศ. 2531, 2533 และ 2535 : รายงานผลการวิจัยอิศรา ศานติศาสน์
2539การประเมินราคาทางศุลกากร การตรวจสอบสินค้าก่อนส่งออก และอุปสรรคทางด้านเทคนิค : อุปสรรคแฝงทางการค้าอิศรา ศานติศาสน์
2549การประเมินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาเมืองปุณณสิน มณีนันทน์
2549การวิเคราะห์การส่งออกข้าวจากไทยไปอิหร่านชัชชฎา หาญเจนลักษณ์
2546การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจของการควบคุมบุหรี่ในประเทศไทยอิศรา ศานติศาสน์
2538การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตของอุตสาหกรรมยางพารา และการโยกย้ายแรงงานในสวนยางพารา : กรณีศึกษา จังหวัดตรังณัฐวุฒิ ชีวะภัทร์
2546การวิเคราะห์ผลของนโยบายความเสมอภาคทางการศึกษา ที่มีต่อการกระจายรายได้ในประเทศไทย ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ถึง 8 (พ.ศ. 2530-2544)สุริยะ เจียมประชานรากร
2547การวิเคราะห์ผลประโยชน์และระดับการพึ่งพิงของครัวเรือนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอิศรา แสงศรี, 2522-
2544การศึกษาการลักลอบทำการค้าชายแดนไทย-ลาว : กรณีศึกษาของ 3 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงราย พะเยา และน่าน)ทานตะวัน มโนรมย์
2544การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีต่อการผลิตข้าว : กรณีศึกษาของประเทศไทยเปล่งยศ สกลกิติวัฒน์
2550การหลีกเลี่ยงความสูญเสียด้วยมุมมองอันคับแคบกับพฤติกรรมการก่อหนี้ภาคครัวเรือนนวโดม ชัยลอม
2557การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการทางทหาร: กรณีศึกษา การคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลของกองทัพเรือสุเชษฐ์ อุบลภาพ
2545ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการใช้น้ำมันเครื่องอย่างไม่มีประสิทธิภาพบัณฑิต พิทักษ์ไชยวงศ์
2530คุณภาพบัณฑิตและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานวิจัยอิศรา ศานติศาสน์; มณีศรี พันธุลาภ; ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ; ศิริมา บุนนาค; อาคม ใจเหล็ก; นวลน้อย ตรีรัตน์
2554ค่าใช้จ่ายทางทหารกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยชัยอนันต์ พลเสน
2552ผลกระทบของการขึ้นภาษีบุหรี่ต่ออุปสงค์ยาเส้นนริศรา เจริญพันธุ์
2553ผลกระทบของการขึ้นอัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ต่ออุปสงค์บุหรี่ผิดกฎหมายพชร สิทธิชัย
2559ผลกระทบของการดำเนินนโยบายค่าจ้างขั้นต่ำต่อภาวะความยากจนและความไม่เท่าเทียมทางรายได้ในประเทศไทยภัทรียา นวลใย
2553ผลกระทบของนโยบายค่าจ้างขั้นต่ำต่อการกระจายรายได้ของแรงงานไร้ทักษะทั้งในระบบและนอกระบบอังคณา สิทธิการ
2549ผลกระทบของนโยบายประชานิยมที่มีต่ออุปสงค์ของโทรศัพท์เคลื่อนที่กุสุมา อาฌาศัย