Browsing by Author อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 66  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2532100 ปี ของนิตยสารสตรีไทย (พ.ศ.2431-2531)อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต; อวยพร พานิช
2532100 ปีของนิตยสารสตรีไทยอุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต; อวยพร พานิช
2543กระบวนการประชาสัมพันธ์โครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชลันทิพย์ ประดับพงษา
2547กระบวนการสื่อสารผ่านคุตบะฮฺวันศุกร์ของชาวไทยมุสลิมธารินี ธาดาดุสิตา, 2524-
2547กระบวนการสื่อสารในการอนุรักษ์แม่น้ำของตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่านนิลุบล แสนอาทิตย์, 2524-
2548กระบวนการสื่อสารในโครงการ "โรงเรียนรักการอ่าน" ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครภัทราภา เพชรแก้ว
2539กระบวนการเลือกและนำเสนอ "ความเป็นไทย" ในนิตยสาร "สวัสดี"ชยาพร เพชรโพธิ์ศรี
2544กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทางการตลาดบนอินเทอร์เน็ตเพื่อการจัดงานแสดงโชคชัย เอี่ยมฤทธิไกร, 2518-
2546กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และการเปิดรับข่าวสารของโครงการอันซีน อิน ไทยแลนด์วรกันยา ณ ระนอง
2546กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์โครงการตราสินค้าไทย ของกรมส่งเสริมการส่งออกพัชราภา เขียวขำ
2547กลยุทธ์การสื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่นของปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์พรทิพย์ ชนะค้า, 2523-
2547การจัดการการสื่อสารในธุรกิจการเกษตรของชุมชนลุ่มแม่น้ำเพชรบุรีอัจฉรา ศิริวงศ์, 2519-
2546การนำเสนอภูมิปัญญาล้านนาของสื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดพะเยาอนุศักดิ์ ขันธสิทธิ์
2544การปรับตัวของสื่อพื้นบ้านโนราในสังคมไทยนิธิมา ชูเมือง
2538การรับรู้ และการจดจำภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ และพฤติกรรมการซื้อและใช้ยาแก้ปวดลดไข้ ของกลุ่มผู้ใช้แรงงานในเขตกรุงเทพมหานครนิศากร ตัณลาพุฒ
2540การวิเคราะห์การนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการละเมิดเด็ก ที่ปรากฏในข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยพรรณราย พิทักษ์พงศ์
2545การวิเคราะห์การสื่อสารเพื่อพัฒนาความรู้เรื่องเพศศึกษาในรายการ "ชูรัก ชูรส"สุภาวดี หวังชาลาบวร
2538การวิเคราะห์รายการโทรทัศน์สำหรับสตรีใน ปี 2537ปัญจมา รักแต่งาม
2545การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาของนิทานไทยบนสื่ออินเตอร์เน็ตสุกัญญา ตั้งเรืองเกียรติ
2547การวิเคราะห์เนื้อหาด้านสุขภาพในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยธนวรรณ กัมมารเจษฎากุล, 2524-