Browsing by Author อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 41  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2551กรอบแนวคิดจรรยาบรรณวิชาชีพการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทยสุนิสา เซ่งตระกูล
2552กระบวนการสื่อสารส่งเสริมการตลาดสมุนไพรอภัยภูเบศรพจี มณีรัตน์
2552กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5)ณชญาดา จันทร์งาม
2549กลยุทธ์การสื่อสาร "โครงการรับน้องปลอดเหล้า" ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ปี 2549กาญจนาถ อุดมสุข
2550กลยุทธ์การสื่อสารของมูลนิธิเพื่อนหญิงในการช่วยเหลือสตรีที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวกัลยพัชร บัตรสมบูรณ์
2548กลยุทธ์การสื่อสารของสำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการในกระบวนการจัดหางานให้คนพิการนฤมล จุลมกร
2549กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อป้องกันโรคเอดส์ในสาวประเภทสองของศูนย์ซิสเตอร์ เมืองพัทยากันทกา กิตติภราดร
2550กลยุทธ์การสื่อสารในการใช้และขยายผลสื่อของเล่น-การละเล่นพื้นบ้าน สู่การพัฒนาสุขภาวะเด็กและชุมชนบ้านหนองหล่ม ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนรัตนวดี เศรษฐจิตร
2551กลยุทธ์การใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัดนิสากร โลกสุทธิ
2548การนำเสนอภาพผู้หญิงและทัศนคติเรื่องเพศในหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊คแนวก้าวหน้าโชติกา รุ่งชัยมงคล
2550การนำเสนอภาพสตรีไทยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์กรสตรีในประเทศไทยจิราพร พูลสวัสดิ์
2549การประมวลองค์ความรู้และการใช้ประโยชน์จากวิทยานิพนธ์สาขาวิชานิเทศศาสตรพัฒนาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหทัยรัตน์ เหล็กกล้า
2551การรณรงค์โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโรงพยาบาลในจังหวัดสุพรรณบุรีจิรายุ กาศเจริญ
2552การวิเคราะห์เนื้อหาด้านภาวะโลกร้อนที่ปรากฎบนหนังสือพิมพ์ออนไลน์โอฬาร โอฬารรัตน์
2549การศึกษาปัญหาสังคมและค่านิยมของเยาวชนไทยในรายการโทรทัศน์ "หลุมดำ"สุชาภรณ์ ตั้งจิตสาธุกิจ
2548การศึกษาสถานะขององค์ความรู้ ด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วมในวิทยานิพนธ์ สาขานิเทศศาสตรพัฒนาการของไทยชลลดา กิจรื่นภิรมย์สุข
2550การสื่อสารกับการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการธำรงรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยทรงดำ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรีเยาวลักษณ์ จุลมกร
2549การสื่อสารของกลุ่มซาไกที่ย้ายถิ่นฐานมาสู่ชุมชนเมืองในการปรับตัวและการแสดงอัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์เชิญขวัญ ภุชฌงค์
2552การสื่อสารที่มีผลต่อทัศนคติต่อต้นทุนชีวิต และต่อภาวะไม่พร้อมตั้งครรภ์ของวัยรุ่นสตรีศิริวรรณ สุรภาพ
2550การสื่อสารภายในองค์กรของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)กานต์มณี แสงศรีจิราภัทร