Browsing by Author อุษณีย์ พึ่งปาน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การบำบัดรักษาผู้ติดสารเสพติดเพียงพอไหมที่จะแก้ปัญหา?อุษณีย์ พึ่งปาน
2554การรับรู้พฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น : กรณีศึกษาในกลุ่มนักเรียนระดับอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครภาณุมาศ เสนีย์ศรีสกุล
2554การรับรู้ภัยคุกคามทางเพศและการป้องกันตนเองของพนักงานสตรีที่ทำงานกะกลางคืนเฟื่องลดา แผลงศร
2549การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์วรยศ ผลแก้ว
2549การศึกษาพฤติกรรมเสื่ยงต่อการติดโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ของผู้ชายที่เข้ามาตรวจรักษาโรคพรรณนิภา สังข์ทอง
2549การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมทางเพศและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ นักศึกษามหาวิทยาลัยที่อยู่หอพักและพักอาศัยอยู่กับครอบครัวอภิวรรต มลาสานต์
2554การเปิดเผยตนเองต่อครอบครัวของบุคคลที่รักเพศเดียวกันกาญรัตน์ อินทุรัตน์
2539ความรู้และทัศนคติต่อการติดสารเสพย์ติด และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องของเด็ก และเยาวชนที่ต้องโทษ : รายงานผลการวิจัยวิภา ด่านธำรงกูล; อุษณีย์ พึ่งปาน; ศศิธร แจ่มถาวร
2552ความสัมพันธ์ระหว่างการอ่านหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นแนวชายรักชาย (YAOI) และวิถีทางเพศของวัยรุ่นไทยชยภัทร จินดาเลิศ
2549ทัศนของผู้ผลิตสุราชุมชนศุภสรณ์ ชาติมนตรี; จิตรลดา อารีย์สันติชัย; อุษณีย์ พึ่งปาน
2541ทัศนคติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อ.ส.ม.) ในภาคเหนือของประเทศ ต่อระบบสาธารณสุขมูลฐานในขอบเขตความรับผิดชอบอุษณีย์ พึ่งปาน; วิภา ด่านธำรงกูล
2529ประชากรชาวไทยภูเขาและการวางแผนครอบครัวปรีดา ทัศนประดิษฐ์; อุษณีย์ พึ่งปาน; วิชัย โปษยะจินดา
2529ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปรับตัวของผู้ย้านถิ่นเข้าเขตเมืองอุษณีย์ พึ่งปาน
2541ผลกระทบของการท่องเที่ยวเดินป่าต่อการพัฒนาชุมชนชาวไทยภูเขา และปัญหาสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเอดส์ : รายงานการวิจัยอุษณีย์ พึ่งปาน; วิภา ด่านธำรงกูล; ชนิดา พลานุเวช; วิไล ชินเวชกิจวานิชย์
2544สุราในสังคมไทย : ผลการศึกษา โครงการศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อหามาตรการทางเลือกป้องกันแก้ไขอดิศวร์ หลายชูไทย; อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา; วิชัย โปษยะจินดา; วิภา ด่านธำรงกูล; อุษณีย์ พึ่งปาน; อังกาบ กอศรีพร; รัตนา จารุเบญจ; กอบกุล สามัคคี; นิตยา กัทลีรดะพันธ์; สุริยา วีรวงศ์; อังคณา ชินเดช