Browsing by Author อุ่นเรือน เล็กน้อย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
19/7/2019THE SELF-ESTEEM OF THE ELDERLY THROUGH LINE APPLICATION-
2561กระบวนการการยอมรับนวัตกรรมบ้านปลา กรณีศึกษาชุมชนเนินฆ้อ ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยองศิริศักดิ์ พิเชษฐ์โกมล
2554การมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปรรม กรณีศึกษาพระธาตุศรีสองรัก จังหวัดเลยธิรดา รัตนาสิทธิ์
2555การย้ายถิ่นและรูปแบบการปรับตัวของแรงงานข้ามชาติ : กรณีศึกษาแรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชาในโรงงานอุตสาหกรรม เมืองพัทยาศรัญญา ศิริวงศ์ถวัลย์
2559การรับรู้ การเสพติดและผลกระทบจากการดูดวงอัครกิตติ์ สินธุวงศ์ศรี
2556การสร้างคุณค่าในตนเองผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊คของนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานครปารัชญ์ เกลี้ยงลำยอง
2559การเตรียมความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจของแรงงานนอกระบบในการเข้าสู่วัยสูงอายุปิยะพร มุ่งวัฒนา
2556การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาชุมชนผ่านการศึกษาอัตลักษณ์ของชุมชนตลาดโบราณบางพลี จังหวัดสมุทรปราการนิรมล ขมหวาน
2557ความสัมพันธ์ของบทบาทความเป็นชายกับความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายของชายไทยวัยกลางคน : กรณีศึกษา ชายวัยกลางคน ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรีสุกัญญา ชาวบ้านกร่าง
2561ความสัมพันธ์ระหว่างการตีตราบาปทางสังคม เจตคติ และการสนับสนุนทางสังคมในเด็กสมาธิสั้นภาสกร คุ้มศิริ
2559ทัศนคติ ความเชื่อ วิถีปฏิบัติในการทำบุญของพุทธศาสนิกชนในมหานคร : กรณีศึกษาพุทธศาสนิกชนในกรุงเทพมหานครรุ่งทิพย์ เลิศนิทัศน์
2557องค์ประกอบของความยั่งยืนสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาชุมชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามสาธิญา รุ่งพิพัฒนพงศ์
2556โครงการวิจัย เรื่อง ความยากจนและความไม่เท่าเทียมกัน ด้านรายได้ของประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูลและสงขลา (ปีที่ 2)อเนกพล เกื้อมา; อุ่นเรือน เล็กน้อย; พิชญา สุรพลชัย