Browsing by Author อเนกพล เกื้อมา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นฐาน : กรณีศึกษา บ้านร่องฟอง ตำบลร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ชุติกาญจน์ กันทะอู
2557การป้องกันยาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา : กรณีศึกษาโครงการเยาวชนอาสาพลังแผ่นดิน ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยองนเรนทร์ ตุนทกิจ
2554การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ : กรณีศึกษาชุมชนเลียบคลองมอญ แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครนวมณฑ์ อุดมรัตน์
2550การศึกษาศักยภาพทุนทางสังคมของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : รายงานฉบับสมบูรณ์อเนกพล เกื้อมา; สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล; อุ่นเรือน ทองอยู่สุข; นิติ เชื้อสถาปนศิริ; พนัส ชัยรัมย์; สันต์ชัย รัตนะขวัญ; เบ็ญจมาภรณ์ แตนอินทร์
2546การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคมอมรา พงศาพิชญ์; ศิริเชษฐ์ สังขะมาน; กอบกุล สามัคคี; นภัส กอร์ดอน; อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา; สุริยา วีรวงศ์; ประโยชน์ เจริญสุข; นฤมล บรรจงจิตร์; นฤมล อรุโณทัย; อเนกพล เกื้อมา; จิรวรรณ ตั้งจิตเมธี; พินิจ ลาภธนานนท์
2559การออกกลางคันจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น การย้ายถิ่นเข้าสู่ความเป็นแรงงานและผลกระทบ: กรณีศึกษาจังหวัดสุรินทร์นิธิศ ธรรมแสงอดิภา
2551รายงานการประเมินและติดตามผลโครงการส่งเสริมการผลิตถ่าน และการจัดการทรัพยากรไม้อย่างมีประสิทธิภาพสุรางค์รัตน์ จำเนียรพล; อเนกพล เกื้อมา; สันต์ชัย รัตนะขวัญ
2555รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะบำบัดเพื่อเสริมสร้างจินตนาการสำหรับบุคคลออทิสติก : กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกฤษ บางศรี
2550องค์กรชุมชนที่มีการจัดการความรู้และกระบวนการเรียนรู้ : กรณีศึกษา ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนไม้เรียง จังหวัดนครศรีธรรมราชสุจิรา วิจิตร
2566เรื่องเล่าประสบการณ์ : การบริหารจัดการจราจรโดยกลยุทธ์เห็นช้างทั้งตัวอเนกพล เกื้อมา; อภินันท์ อินทร์ไชยา; เฉลิมวุฒิ น้อยโสภา; พิชญา สุรพลชัย; ชุติมา พัฒนพงศ์; มีชัย หอมจันทร์; วีระ เหมืองสิน; สมโภชน์ รอดวงษ์; เชาวน์ดิศ อัศวกุล; ธีรพงษ์ ประทุมศิริ; กรวิก ตนักษรานนท์; ธีรพล ศิลาวรรณ์
2556โครงการวิจัย เรื่อง ความยากจนและความไม่เท่าเทียมกัน ด้านรายได้ของประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูลและสงขลา (ปีที่ 2)อเนกพล เกื้อมา; อุ่นเรือน เล็กน้อย; พิชญา สุรพลชัย