Browsing by Author เกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2531การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ทำจากซิลิคอนแบบโพลีคริสตัลไลน์บรรยง โตประเสริฐพงศ์; มนตรี สวัสดิ์ศฤงฆาร; เกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล; สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว
2531โครงการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ : โครงการออปโตอิเล็กทรอนิกส์ : รายงานการวิจัยและพัฒนาชุมพล อันตรเสน; มนตรี สวัสดิศฤงฆาร; บรรยง โตประเสริฐพงศ์; เกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล; ธารา ชลปราณี
2530โครงการวิจัยการวิเคราะห์สเตทระหว่างผิวของสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล; มนตรี สวัสดิ์ศถุงฆาร; บรรยง โตประเสริฐพงศ์; ยุทธนา กุลวิทิต
2531โครงการวิจัยการศึกษาโฟโตลูมิเนสเซนต์ของสารประกอบกึ่งตัวนำ แกลเลี่ยมอาร์เซนายด์สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว; มนตรี สวัสดิ์ศฤงฆาร; บรรยง โตประเสริฐพงศ์; เกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล; ชุมพล อันตรเสน