Browsing by Author เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 75  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2560กฎหมายต้นแบบในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพให้แก่นักท่องเที่ยวอิสระที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยเทอดเกียรติ เอี่ยมรอด
2551กระบวนการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550วรพชร จันทร์ขันตี
2547การควบคุม ตรวจสอบ องค์กรของรัฐฝ่ายบริหารตามรัฐธรรมนูญในการบังคับฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดสุวิชาญ รักษ์รตนากร
2552การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของประกาศและคำสั่งคณะรัฐประหารโดยศาลปกครองวิโรจน์ ธิตา
2556การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคนต่างด้าวตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : ศึกษากรณีสิทธิมนุษยชนกับสิทธิพลเมืองปิ่นธเนศ แก้วรุ่งฟ้า
2553การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้กล่าวหาและผู้เสียหายในคดีอาญา ภายใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 : ศึกษาเฉพาะกรณีการเผยแพร่ภาพของผู้ถูกกล่าวหาและผู้เสียหายในคดีอาญาในหนังสือพิมพ์ภาวิณี อินต๊ะแปง
2559การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559สุวัฒน์ สัจจะประภา
2552การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนุญภายใต้วัฒนธรรมทางการเมืองไทยชยกร แก้วมาก
2553การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในสถานการณ์พิเศษศิริพร ไชยสูรยกานต์
2548การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของคำพิพากษาของศาลจักรกฤษณ์ สถาปนศิริ, 2522-
2560การนำหลักนิติรัฐมาใช้ในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญสามารถ ตราชู
2559การบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 กับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนวสันต์ ชมภูศรี
2545การประสานประโยชน์สาธารณะกับสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชนในการตรากฎหมายพันวิชณ์ โรจนตันติ
2544การปรึกษาหารือและการรับฟังความคิดเห็นในกระบวนการนิติบัญญัติและการออกกฎข้อบังคับจามร โสมานันท์
2553การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีตามมาตรา 291 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550ขจรชัย ชัยพิพัฒนานันท์
2546การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนวิธีพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีสัญญาก่อสร้างทางด่วนวรนันท์ ชมบุญ
2558การรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แก่หญิงโสเภณีในประเทศไทยณิชากร ปทุมมาศ
2551การรับรองสิทธิเสรีภาพของชนชั้นในสังคมไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 4-รัชกาลที่ 7)อธิลักษณ์ ศรีหทัย
2559การรับรองและคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ : ศึกษากรณีการกำหนดสถานะของสภาพบุคคลนิตยา จงแสง
2559การสร้างดุลยภาพในการใช้เสรีภาพในการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการค้าตามบาทวิถีกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนทิพวรรณ เศละพฤกษ์กุล