Browsing by Author เกษม ชูจารุกุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 22  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
19/7/2019BEHAVIORAL ACCEPTANCE OF ELECTRIC VEHICLES IN BANGKOK-
2554กรอบแนวคิดการวิเคราะห์คุณภาพการให้บริการของระบบขนส่งทางรางในเขตเมืองเกริกฤทธิ์ ศรีรุ่งวิกรัย
2558การประยุกต์ใช้วิธีการเลื่อนระยะเพื่อคัดเลือกจุดอันตรายบนทางหลวงพิณทิพย์ ศิระอำพร
2550การประเมินตัวชี้วัดการจราจรสำหรับป้ายจราจรอัจฉริยะในมุมมองของผู้ขับขี่ณรงค์กร จารุศักดิ์วงศ์
2553การประเมินมาตรวัดระดับการจราจรติดขัดจากการรับรู้ของผู้ขับขี่ในกรุงเทพมหานครกิตติพัฒน์ ตั้งอิทธินันท์
2552การปรับปรุงวัสดุหินผุเพื่อใช้เป็นวัสดุในงานพื้นทาง : กรณีศึกษาหินผุในเขตทางหลวงหมายเลข 11 จังหวัดอุตรดิตถ์ดุลยพล ชัยมงคล
2554การพัฒนาเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสาร : กรณีศึกษาเส้นทางรถโดยสารประจำทางภายในจังหวัดอุบลราชธานีธีรชัย ไชยสัตย์
2548การรับรู้และการตัดสินใจของผู้ขับขี่ต่อข้อมูลข่าวสารจราจรบนแผ่นป้ายสลับข้อความ ในกรุงเทพมหานครรัฐพล ไมตรีจิตร์, 2524-
2549การรับรู้และการตัดสินใจของผู้ขับขี่ต่อข้อมูลข่าวสารในระบบแผ่นป้ายจราจรอิเล็กทรอนิกส์ในกรุงเทพมหานครเกษม ชูจารุกุล; สรวิศ นฤปิติ
2553การวิเคราะห์การทดลองปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการมองเห็นป้ายจราจรในเวลากลางคืนพัชรายุทธ์ จันทน์หอม
2557การวิเคราะห์การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางและขนส่งที่เกิดจากกิจกรรมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยุคันต์ทิวัตถ์ กมลาสน์กุล
2554การวิเคราะห์การเลือกรูปแบบการเดินทางของรถไฟความเร็วสูงด้วยวิธี Stated Preference : กรณีศึกษาผู้เดินทางทางอากาศจากกรุงเทพฯ สู่พื้นที่ภาคเหนือธีรวัฒน์ เวชวงศ์วาน
2552การศึกษากระบวนการก่อสร้างและคุณสมบัติของวัสดุโครงสร้างทางเดิมที่นำกลับมาใช้ใหม่โดยการปรับปรุงคุณภาพด้วยโฟมแอสฟัลต์จิตติมา อังษานาม
2553ความชอบของผู้ขับขี่ที่พึงมีต่อระบบข้อมูลผู้เดินทางแบบก้าวหน้าในกรุงเทพมหานครดวงหทัย วิชานนะ
2559ความแตกต่างของพฤติกรรมผู้เดินเท้าในการใช้ทางข้ามที่มีลักษณะแตกต่างกันสุบิน ชาญพิทยานุกูลกิจ
2555ปัจจัยและกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ระบบ Easy Pass ของผู้ใช้ทางพิเศษอัมพร สอสุวงศ์
2553ผลกระทบของข้อมูลบนป้ายจราจรสลับข้อความและเส้นสีต่อการตัดสินใจในการเลือกเส้นทางของผู้ขับขี่สมชาย วิกิจไพศาล
2548ผลกระทบของมาตรการช่องทางพิเศษและการควบคุมทางเข้าต่อการจราจรบนระบบทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครวิจิตรา วัชสังค์
2550ผลกระทบของมาตรการเชิงจูงใจด้านราคาต่อทัศนคติและพฤติกรรมการเดินทาง : กรณีศึกษาของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพุทธิพันธุ์ เศรณีปราการ
2549ผลกระทบด้านการจราจรของการจำกัดช่องจราจรสำหรับรถยนต์บรรทุกบนทางหลวงปิติ โรจน์วรรณสินธุ์