Browsing by Author เชาวเลิศ เลิศชโลฬาร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 86  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2543การนำเสนอการออกแบบห้องเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนแบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาฉันทนา โหมดมณี, 2513-
2532การนำเสนอรูปแบบพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออารีย์ อัศวนุภาพ
2540การนำเสนอรูปแบบเชิงแนวคิดศูนย์วิทยบริการสาธารณะ สำหรับกรุงเทพมหานครวิชุนา ปาณปุณณัง
2542การประเมินประสิทธิผลของโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทยของโรงเรียนมัธยมศึกษาพัชรีภรณ์ บางเขียว
2547การพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏประกอบ ใจมั่น
2545การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งข้อมูลเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างความสามารถ ด้านสารสนเทศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นศิริพร ทวีชาติ
2542การพัฒนารูปแบบศูนย์วิทยบริการของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอในภาคเหนือตอนบนดวงสุดา แสงสุดา
2551การพัฒนาเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะสำหรับหลักสูตรการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในระดับอุดมศึกษาภานุวัฒน์ บุตรเรียง
2528การวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบการสอนทางไกล ของอาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหงกาญจนา บุญญอารักษ์
2545การวิเคราะห์เนื้อหาการศึกษาในเว็บไซด์ยอดนิยมของไทยศุภรัชต์ ส่วนเศรฐษา
2537การวิเคราะห์โปรแกรมประมวลผลคำภาษาไทยจุฑารัตน์ มะก่ำ
2536การศึกษาการใช้สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ในระดับมัธยมศึกษานิรมล แสงศรี
2539การศึกษาฐานข้อมูลสำหรับระบบเครือข่ายข้อมูลทางการศีกษา ของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ กองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษาพีระพล แพถนอม
2541การศึกษาบทบาทของสื่อต่อการยอมรับโครงการสุขบัญญัติแห่งชาติของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดชลบุรีและน่านกรกฤตย กิตติสุนทรพิศาล
2533การศึกษาระยะทางในการอ่านตัวอักษรไทยบนแผ่นป้ายจราจรทางหลวงได้ชัดเจนในอัตราเร็วรถที่ต่างกันไพฑูรย์ ศรีฟ้า
2537การศึกษารูปแบบรายการโทรท้ศน์การศึกษาที่เหมาะสมสำหรับเยาวชน ในกรุงเทพมหานครคัติยา เพชรชูช่วย
2546การศึกษารูปแบบศูนย์วิทยบริการเครือข่าย สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาธนะสา เพ็งพุ่ม
2544การศึกษาเกณฑ์มาตรฐานสื่อการเรียนการสอน สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุเมธ นิยมธรรม
2534การศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการใช้ดาวเทียมสื่อสาร เพื่อการศึกษา ในประเทศไทยพรฤดี ปิยะคุณ
2532การเปรียบเทียบการแปลความหมายภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมแตกต่างกันจิตรา ศรีเจริญ