Browsing by Author เผด็จ ธรรมรักษ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การปรับปรุงอาหารเลี้ยงเชื้อคัดแยกสำหรับการเพาะแยกเชื้อสไปโรคีทในทางเดินอาหารของสุกรกิตติธัช ลักษณ์สมยา
2552การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสุกรสาวทดแทนในฟาร์มสุกรพันธุ์ : รายงานการวิจัยเผด็จ ธรรมรักษ์; วิชัย ทันตศุภารักษ์; ก้องเกียรติ ศรีสุวัฒนาสกุล; ชัชรี เหล็งขยัน
2547การศึกษาการกระจายของตัวอสุจิภายหลังการผสมเทียมแบบการสอดท่อเข้าตัวมดลูกในแม่สุกรพีระพงษ์ สำราญทรัพย์, 2513-
2548การศึกษาการกระจายตัวของอสุจิหลังการผสมเทียมแบบการสอดท่อเข้ามดลูกหรือเข้าปีกมดลูกสุกร : รายงานผลการวิจัย (ฉบับสมบูรณ์)เผด็จ ธรรมรักษ์; พีระพงศ์ สำราญทรัพย์; วันเพ็ญ อดุลยภาพ; จินดา สิงห์ลอ
2550การศึกษาการผสมเทียมสุกรโดยใช้น้ำเชื้อแช่แข็ง : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์มงคล เตชะกำพุ; คคนางค์ บูรณะอำนวย; เติมพงศ์ วงศ์ตะวัน; สุทธาทิพย์ พันธุ์เอี่ยม; เผด็จ ธรรมรักษ์
2552การศึกษาระดับจุลกายวิภาคศาสตร์ของแหล่งกักเก็บอสุจิในสุกรภายหลังการผสมเทียมแบบสอดท่อเข้ามดลูกด้วยน้ำเชื้อสด : รายงานวิจัยเผด็จ ธรรมรักษ์; ไพศาล เทียนไทย
2549การศึกษาโครงสร้างของท่อนำไข่สุกรสาวทดแทนที่ถูกตัดทิ้ง โดยใช้วิธีทางเนื้อเยื่อวิทยาและจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องกราด : รายงานผลการวิจัยไพศาล เทียนไทย; เกรียงยศ สัจจเจริญพงษ์; เผด็จ ธรรมรักษ์
2556การใช้วิธีทางจุลกายวิภาคศาสตร์และวิธีอิมมูนโนฮิสโตเคมีเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงและการปรากฏของตัวรับสเตียรอยด์ฮอร์โมนในมดลูกและท่อนำไข่ในสุกรสาวที่มีภาวะถุงน้ำรังไข่ : รายงานวิจัยไพศาล เทียนไทย; เผด็จ ธรรมรักษ์
2547ความชุกของโรคบิดมูกเลือดในฟาร์มสุกรในเขตภาคกลางของประเทศไทยเผด็จ ธรรมรักษ์; ณุวีร์ ประภัสระกุล
2558ปัจจัยที่มีผลต่อการตายก่อนหย่านมของลูกสุกร ในฟาร์มสุกรเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์เผด็จ ธรรมรักษ์
2555ผลของการใช้วัคซีนพีอาร์อาร์เอสเชื้อเป็นในฟาร์มสุกรต่อสมรรถภาพทางการสืบพันธุ์ของสุกรสาวทดแทนและแม่สุกรอุ้มท้อง (ปีที่ 1) : รายงานฉบับสมบูรณ์เผด็จ ธรรมรักษ์
2556ผลของการใช้วัคซีนพีอาร์อาร์เอสเชื้อเป็นในฟาร์มสุกรต่อสมรรถภาพทางการสืบพันธุ์ของสุกรสาวทดแทนและแม่สุกรอุ้มท้อง (ปีที่ 2) : รายงานฉบับสมบูรณ์เผด็จ ธรรมรักษ์
2556ผลของความหนาไขมันสันหลัง น้ำหนักตัวและอัตราการเจริญเติบโตของสุกรสาวทดแทนต่อสมรรถภาพการสืบพันธุ์และรูปแบบการคัดทิ้งในฟาร์มที่ผลิตสุกรเชิงพาณิชย์ : รายงานวิจัยเผด็จ ธรรมรักษ์
2548ผลของยาต้านจุลชีพต่อการเจริญของเชื้อบิดมูกเลือดที่แยกจากสุกรในประเทศไทยเผด็จ ธรรมรักษ์; ณุวีร์ ประภัสระกูล; วารี นิยมธรรม; ธิติมา ไตรพิพัฒน์
2548ผลของสารเร่งการเจริญเติบโตต่อความไวรัสของเชื้ออี.โคไลในอุจจาระสุกรอนุบาลต่อยาต้านจุลชีพณุวีร์ ประภัสระกูล; เผด็จ ธรรมรักษ์; ธงชัย เฉลิมชัยกิจ