Browsing by Author เพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 48  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
31/12/2019EXPERIENCES OF PRIMARY CAREGIVERS IN CARING FOR NON-RELAPSE SCHIZOPHRENIC PATIENTS-
2560ประสบการณ์การดูแลของคู่ชีวิตผู้ป่วยโรคจิตเภทนิภาวรรณ ศรีโยหะ
2557ประสบการณ์การสูญเสียของคู่สมรสหลังจากการเสียชีวิตของผู้ป่วยระยะสุดท้าย ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์รัสรินทร์ เสถียรภัทรนันท์
2552ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ตราบาปของผู้ป่วยจิตเภทอุบลรัตน์ สิงหเสนี
2558ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความจำของผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังกาญจนา เสวิคาร
2550ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลจากการย้ายออกจากหอผู้ป่วยวิกฤตของผู้ป่วยวิกฤตนภาพร นุ่มมีชัย
2554ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการดูแลบุคคลที่ต้องพึ่งพาของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนแก้วตา มีศรี
2556ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่ให้การดูแลผู้ป่วยที่บ้านเอมิกา กลยนี
2555ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม การดื่มสุราในผู้ติดสุราที่มีโรคจิตเวชร่วมเปรมฤทัย ไชยฮะนิจ
2555ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับพลังสุขภาพจิตของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนเทียนทอง หาระบุตร
2554ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยจิตเภทชุมชนในเขตภาคกลางภิญญ์นภัส พันธุ์ดนตรี
2555ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะกดดันด้านจิตใจของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทนัทธมนต์ ฉิมสุข; ทัศนีย์ มิ่งมิตรมี
2557ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับอาการนอนไม่หลับของผู้ป่วยจิตเภทวรวรรณ สวนศรี
2550ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับอาการนอนไม่หลับของผู้ป่วยโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยานงลักษณ์ อนันตอาจ
2558ปัจจัยทำนายภาวะถอนพิษสุราในผู้เสพติดสุราอมราภรณ์ ฝางแก้ว
2554ผลของกลุ่มจิตบำบัดประคับประคองต่อการรับรู้ตราบาปของผู้ป่วยจิตเภทวรรษา จำปาศรี
2554ผลของกลุ่มช่วยเหลือตนเองและการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อภาระการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนบุบผา ธนิกกุล
2558ผลของกลุ่มสนับสนุนและให้ความรู้ต่อความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทสุกัญญา แก้วศิริ
2558ผลของการจัดการความโกรธที่เน้นการปรับความคิดต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของผู้ป่วยจิตเภทพยุงศักดิ์ ฝางแก้ว
2539ผลของการสอนที่เน้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณต่อความสามารถ ในการใช้กระบวนการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1เพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์