Browsing by Author เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 22  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2565กลยุทธ์การจัดการศึกษาก่อนประจำการเพื่อพัฒนาสมรรถนะนายทหารสัญญาบัตรกองทัพบกตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงสกุลกาญจน์ นิยมพลอย
2555กลยุทธ์การถ่ายโอนความรู้เพื่อปรับปรุงผลิตภาพการผลิตสินค้าและบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์อัจฉรา ศรีพันธ์
2554กลยุทธ์การบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนยุพา เวียงกมล อัดโดดดร
2558กลยุทธ์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกำลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนพงศ์พันธุ์ คำพรรณ์
2564การนำเสนอแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก
2558การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักการเมืองสตรีไทยในระดับท้องถิ่นพิมพ์พันธุ์ ศรีพิพิธ
2554การพัฒนารูปแบบสมัชชาการศึกษาเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน : รายงานการวิจัยพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์; วิชุดา กิจธรธรรม; เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก; บุณฑริกา บูลภักดิ์
2563การศึกษาระบบการเทียบโอนและระบบธนาคารหน่วยกิต : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก; ดวงกมล บางชวด; พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์; ภัทร ยืนยง; สสิพงษ์ เศรษฐมานิต; รัตนลักษณ์ มณีรัตนโชติวงศ์
2555ทิศทางการเปิดหลักสูตรนานาชาติของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยเฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก
2564รูปแบบกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการจัดการผลไม้อินทรีย์   บุษราพร จรดล
2563รูปแบบการถ่ายโอนความรู้เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตในอุตสาหกรรมผลไม้แปรรูป ตามนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรม 4.0มนัสนันท์ แจ่มศรีใส
2565เขื่อนสิริกิติ์กับอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ : มิติประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : รายงานการวิจัยดวงกมล บางชวด; อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร; เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก; พิมพ์พันธุ์ ศรีพิพิธ; สุดา เดชพิทักษ์ศิริกุล; อมร เอี่ยมตาล; ภัทร ยืนยง; ดนัย อู่ทรัพย์; สมชาย ธรรมใจ; ศิริวัฒน์ จันต๊ะ
2565เรื่องเก่าเล่าใหม่ด้วยหัวใจคนท่าปลา : ฉบับพกพาดวงกมล บางชวด; อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร; เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก; พิมพ์พันธุ์ ศรีพิพิธ; สุดา เดชพิทักษ์ศิริกุล; อมร เอี่ยมตาล; ภัทร ยืนยง; ดนัย อู่ทรัพย์; สมชาย ธรรมใจ; ศิริวัฒน์ จันต๊ะ; สุพรรณ แก้วม่วง
2565เรื่องเก่าเล่าใหม่ด้วยหัวใจคนท่าปลา : ฉบับสมบูรณ์ดวงกมล บางชวด; อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร; เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก; พิมพ์พันธุ์ ศรีพิพิธ; สุดา เดชพิทักษ์ศิริกุล; อมร เอี่ยมตาล; ภัทร ยืนยง; ดนัย อู่ทรัพย์; สมชาย ธรรมใจ; ศิริวัฒน์ จันต๊ะ; สุพรรณ แก้วม่วง
2561แนวการทางส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ระหว่างครอบครัวและโรงเรียนในการพัฒนาความฉลาดทางสังคมของเด็กวัยรุ่นตอนต้นในกรุงเทพมหานครอริสา แก้วลี
2562แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาความเครียดด้านการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครกฤติยา แก้วมณี
2555แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ : กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดทวิช มณีพนา
2554แนวทางการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีสำหรับคนพิการจุฑารัตน์ ขนอม
2558แนวทางการพัฒนากำลังคนระดับอาชีวศึกษาของสาขาอาชีพมัคคุเทศก์เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานสุคนธ์ทิพย์ รื่นเริงใจ
2562แนวทางการส่งเสริมกระบวนการบ่มเพาะของครอบครัว สถานศึกษา และชุมชนเพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยพอเพียงอย่างยั่งยืนให้แก่เด็กชัชชญา คอร์เรีย