Browsing by Author เสถียร เชยประทับ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2542การกำหนดวาระของหนังสือพิมพ์กับการใช้ประโยชน์จากข่าวสารทางเศรษฐกิจของประชาชนในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2542จิดารัตน์ แดงเดช
2537การนำเสนอข่าวและภาพข่าว "หน้าหนึ่ง" ของหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยก่อนและหลังยกเลิก ปร.42มนชนก พัฒนพงศ์
2532การวิเคราะห์เนื้อหาด้านจริยธรรมของภาพยนตร์การ์ตูนสำหรับเด็ก ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ในเขตกรุงเทพมหานครพรชัย เชวงเดช
2528การสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521กิตศิมา ดาราบถ
2532การเปิดรับข่าวสารการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของนักศึกษาวิทยาลัยครูนครสวรรค์พงษ์ศรี บุญสุวรรณ
2540การเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนกับความรู้ ทัศนคติ และการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยฐิติ วิทยสรณะ
2536การเปิดรับข่าวสารหนังสือพิมพ์กับการเรียนรู้ และการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนิคม บัณณะเจริญรักษ์
2526การเปิดรับข่าวสารและการยอมรับนวกรรมของชาวบ้าน ในโครงการเตาแก๊สมูลสัตว์ ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมวันชัย ธนะวังน้อย
2539การเปิดรับสื่อมวลชน ความรู้ และการเข้ามีส่วนร่วมเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) ของผู้บริหารธุรกิจภาคเอกชนในกรุงเทพฯรัชนิดา นิติพัฒนาภิรักษ์
2523การเผยแพร่ข่าวสารการวางแผนครอบครัวโดยสื่อไปรษณีย์กิติมา คำดา
2525ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเป็นเมือง การเปิดรับข่าวสาร และความทันสมัยของประชาชน : ศึกษากรณีประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการพัชนี เชยจรรยา
2526ความเป็นเมืองกับการเปิดรับสื่อมวลชน : ศึกษาเฉพาะกรณีประชาชนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดลำปางชลลดา วงศ์วิชัย
2527คุณลักษณะของนวกรรมที่มีผลมากที่สุดต่อการยอมรับของกลุ่มเป้าหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีการยอมรับการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ของกลุ่มสตรีประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ผักตบชวาบ้านสันปาม่วง ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาผุสดี ทรัพย์สาร
2537คุณลักษณะที่เป็นจริงและคุณลักษณะที่คาดหวังของนักข่าวเศรษฐกิจในทัศนะ ของนักข่าวเองและบรรณาธิการข่าวปัทมน สินานุเคราะห์
2543ดุลพินิจในการคัดเลือกข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวันธนิตา แสนคำ
2536บทบรรณาธิการในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย : เนื้อหาและกระบวนการเขียนเพียงเพ็ญ ทุมมานนท์
2524บทบาทของเครื่องบันทึกเสียงในการให้โภชนศึกษาแก่มารดาในเขตชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุทธิลักษณ์ สมิตะสิริ
2524พฤติกรรมการรับข่าวสารที่มีผลต่อการยอมรับการปลูกกาแฟของเกษตรกร กิ่งอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพรพรพิมล วรดิลก
2539พัฒนาการและแนวโน้มของอุตสาหกรรมนิตยสาร : ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)ภัทร์นันท์ ชัยพงศ์เกษม
2525รูปแบบของการสื่อสารที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของโครงการช่วยเหลือลูกเสือชาวบ้าน ที่เป็นเกษตรกร ตามโครงการสินเชื่อเพื่อการเกษตรแผนสามประสาน ในเขตตำบลหัวตง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตรดวงใจ จตุรภัทร์