Browsing by Author เสาวลักษณ์ เลิศบุศย์ สุรพลชัย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การจัดการที่อยู่อาศัยโฮมสเตย์ ณ บ้านท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามสุรเชษฐ์ บุญพงษ์มณี
2547การจัดการแหล่งพักอาศัยแบบโฮมสเตย์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษา หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทยบ้านโคกโก่ง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์พชระ พิพัฒนโยธะพงศ์, 2519-
2546การนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้เพื่อการประเมินราคาที่อยู่อาศัยสำหรับธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ปิยพงษ์ ธนานันท์
2549การบริหารจัดการแหล่งพักอาศัยแบบโฮมสเตย์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา หมู่บ้านบุไทร อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมายุทธนา สมลา
2546การประเมินผลโครงการบ้าน ธอส. เพื่อคนไทยของธนาคารอาคารสงเคราะห์วิชิต แซ่ว่อง
2552การพักอาศัยเพื่อกิจกรรมการพัฒนาจิตใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบบเป็นคณะกับแบบรายบุคคลปิยะพร พัฒนาสิทธิเสรี
2552การพัฒนาแหล่งพักอาศัยเพื่อการท่องเที่ยวด้านการพัฒนาจิตใจเชิงปฏิบัติธรรม : กรณีศึกษา ศูนย์ปฏิบัติธรรมตาณัง เลณัง เฉลิมราช 60 ปี และวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารสุวรรณา กิจก้องชัย
2543การวางแผนเพื่อประมูลซื้อห้องชุดพักอาศัยระดับราคาปานกลาง ในเขตกรุงเทพมหานครวาสินี ลิ่มอรุณ
2550ที่พักอาศัยสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมในสถานปฏิบัติธรรมวิวัฒน์ สิริเศรษฐอาภา
2549ปัจจัยการเลือกห้องพักอาศัยของนักท่องเที่ยวในโรงแรมระดับ 3 ดาว : กรณีศึกษา โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานครกฤษณะ พัชรภิญโญพงศ์
2545ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นทรัพย์สินรอการขาย : กรณีศึกษาที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นทรัพย์สินรอการขายของธนาคารอาคารสงเคราะห์สมลักษณ์ ศาสตร์ประสิทธิ์
2545มูลค่าที่ดินในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อที่อยู่อาศัย :กรณีศึกษา บริษัท จัสติส พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ แอพไพรซัล จำกัดกฤษฎา เพ็ชรประยูร
2550อุปสงค์ด้านที่พักอาศัยของผู้พักอาศัยในชุมชนเสือขบ เทศบาลเมืองสระบุรีกิติพงษ์ ตรีรัสสพานิช
2551อุปสงค์ด้านที่อยู่อาศัยของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยปณัย แสนคำเครือ
2545อุปสงค์สินเชื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการในโครงการ ธอส.-กบข เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการสมาชิก กบข.คณินรัส ทัพพะรังสี