Browsing by Author เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2549กลุ่มผลประโยชน์ทางอุตสาหกรรมรถยนต์กับการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรรถยนต์มงคล เจริญศรี
2558การจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชน : กรณีศึกษา ชุมชนประมงพื้นบ้านแหลมมะขาม ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรังกัญญารัตน์ ตลึงผล
2548การปฏิบัติการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากรณีเครือข่ายธุรกิจเดอะเนชั่นเจนฤทธิ์ ทองคำผดุง
2555การปฏิบัติตามแนวทางในการป้องกันปัญหาการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับของประเทศไทยเพื่อการส่งออกสินค้าไปสหรัฐอเมริกา: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋องชนิกานต์ ธนูพิทักษ์
2560การลงทุนต่างประเทศจากประเทศกำลังพัฒนาในรัฐสังคมนิยม : ศึกษากรณีการลงทุนของบรรษัทข้ามชาติไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวิทวัส บูรณะ
2550การศึกษาถึงความสอดคล้องระหว่างหลักการกับผลการปฏิบัติงาน ของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ : รายงานผลการวิจัยอมรา พงศาพิชญ์; จรัส สุวรรณมาลา; เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา; กุลลดา เกษบุญชู มี้ด; ปรีชา คุวินทร์พันธุ์; สุริชัย หวันแก้ว; ประภาส ปิ่นตบแต่ง; อรอร ภู่เจริญ
2557ความล้มเหลวของพรรคเพื่อไทยในการใช้การตลาดทางการเมืองในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งทั่วไปปี พ.ศ. 2554 ในกรุงเทพมหานครแพรวา ศรีชำนิ
2547บทวิเคราะห์แนวความคิดทางการเมืองเบื้องหลังพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508ชลิต ถาวรนุกิจกุล, 2521-
2557พัฒนาการความสัมพันธ์เชิงอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองในวัฒนธรรมเพลงไทยสากลสาทร ศรีเกตุ
2558ภาพลักษณ์คอร์รัปชันกับผลต่อความเชื่อมั่นของบรรษัทข้ามชาติ ที่เข้ามาทำการลงทุนในประเทศไทย : กรณีศึกษาบรรษัทข้ามชาติที่ประกอบอุตสาหกรรมประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าฉันท์ชนก เจนณรงค์
2557รัฐไทยกับพลวัตการก่อตัวของเส้นเขตแดนตามแนวคิดรัฐสมัยใหม่หลังเหตุการณ์ ร.ศ.112เสกสรร โกศรี
2551วาทกรรม "ชาวบ้าน" กับการจำกัดตนเองในการมีส่วนร่วมทางการเมืองจารุวรรณ แก้วมะโน