Browsing by Author โอภาส พุทธเจริญ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การตรวจหาไวรัสเดงกีในไขกระดูกโดยวิธีรีเวอร์สทรานสคริปชั่นโพลีเมอร์เรสเชนรีเอกชั่น (อาร์ทีพีซีอาร์)โอภาส พุทธเจริญ
2560การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการทำงานของท่อไตส่วนต้น หลังจากหยุดยาต้านไวรัสทีโนโฟร์เวียร์ตั้งแต่ระยะแรกในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่มีปัญหาการทำงานของไตที่ผิดปกติจากยาต้านไวรัสทีโนโฟร์เวียร์ภฤศภัค พยุง
2558การศึกษาความแตกต่างในความหนาของอินทิมามีเดียของหลอดเลือดแดงคาโรติดในผู้ติดเชื้อและไม่ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยสุวพรรณ ปลื้มคณิตกุล
2561การศึกษาประสิทธิภาพของยา จากการเปลี่ยนยาทีโนโฟเวียร์ เป็นยา อะบาคาเวียร์เปรียบเทียบกับยาโลพินาเวียร์/ริโทนาเวียร์ ในผู้ป่วย ติดเชื้อเอชไอวี ที่มีภาวะไตเสื่อมจากยาทีโนโฟเวียร์ ที่ 24 สัปดาห์: การวิจัยแบบสุ่ม แบบเปิด และศึกษาไปข้างหน้าหลายศูนย์นพพร ส่งอำไพ
2556การเปลี่ยนแปลงภาวะดื้อต่ออินซูลินในผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีร่วมกับไวรัสตับอักเสบซี และผู้ป่วยเอชไอวีในช่วงระยะเวลา 6 เดือนศราวุฒิ มากล้น
2555ปัจจัยในการสร้างเอนไซม์เบต้า-แลกแทมเมสชนิดครอบคลุมและ/หรือค่าจุดตัด ของความเข้มข้นระดับต่ำสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อสามารถทำนายผลการรักษาทางจุลชีววิทยาในผู้ป่วยกรวยไตอักเสบแบบเฉียบพลันที่เกิดจากแบคทีเรียเอนเทอโรแบคทีเรียซีอีที่รักษาโดยยาเซฟไตรแอ็กโซนพัณณวดี อุปถัมภ์นรากร
2558อุบัติการณ์ของการติดเชื้อไวรัสที่ตรวจหาไวรัสทั้งตระกูลด้วยวิธีพีซีอาร์ในผู้ป่วยที่เป็นไข้เฉียบพลันที่ไม่มีรูปแบบเฉพาะเจาะจงในโรงพยาบาลตติยภูมิและโรงพยาบาลในชุมชนทวีกฤตย์ สิริพงศ์บุญสิทธิ
2559อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ในประเทศไทย โดยศึกษา 5 ปีย้อนหลังพาธิตา สิทธิเจริญชัย