Browsing by Author ไชยยศ เหมะรัชตะ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 26  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2524กฎหมายกับเสรีภาพหนังสือพิมพ์นภดล ริ้วเจริญ
2523กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณาวิชช์ จีระแพทย์
2526กฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์ไชยยศ เหมะรัชตะ
2531กฎหมายที่บรรณารักษ์ควรรู้ไชยยศ เหมะรัชตะ
2521การกระทำอันไม่เป็นธรรมตามกฏหมายแรงงานอนันต์ ชุมวิสูตร
2541การนำหลักการใช้งานโดยธรรมมาใช้ในงานของบรรณารักษ์และนักสารนิเทศไชยยศ เหมะรัชตะ
2549การนำเสนอร่างกฎหมายการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อรองรับการเปิดเสรีการค้าบริการการศึกษาณัฐพัชร จันทรสูตร
2545การพัฒนากฎบัตรสิทธิและหน้าที่นิสิตนักศึกษาไทย พร้อมด้วยกระบวนการพิจารณาทางนิตินัยมาลินี อยู่โพธิ์
2539การละเมิดลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์กริชผกา บุญเฟื่อง
2526การศึกษาการดำเนินคดียาเสพติดตามระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไชยยศ เหมะรัชตะ; สุรพล ไตรเวทย์; ปิ่น ศรีเมือง; เชิดชู รักตบุตร์
2528การแก้ไขความไม่เป็นธรรมในกฎหมายขายฝาก : รายงานการวิจัยไชยยศ เหมะรัชตะ
2528การแสดงเจตนาโดยถูกกลฉ้อฉลอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์
2515นิติกรรมอำพรางไชยยศ เหมะรัชตะ
2527ปัญหากฎหมายลิขสิทธิ์ : รายงานผลการวิจัยไชยยศ เหมะรัชตะ
2521ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทประกันภัยขจร จันทรัตน์
2525ปัญหายาเสพติด : การศึกษาและวิเคราะห์ในแง่กฎหมาย : รายงานผลการวิจัยไชยยศ เหมะรัชตะ
2525ปัญหายาเสพติดที่มีผลต่อความปลอดภัย ในชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของชาวกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัยไชยยศ เหมะรัชตะ
2530ปัญหาลิขสิทธิ์ในวงการวิชาการไชยยศ เหมะรัชตะ
2530มาตรการทางกฎหมายในการกระจายสิทธิ การถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม : รายงานผลการวิจัยไชยยศ เหมะรัชตะ
2540มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไชยยศ เหมะรัชตะ