Browsing by Author ไพรัช ดีสุดจิต

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2538การประเมินผลโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในโรงเรียนประถมศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมานวลละออ วิวัฒน์วรพันธ์
2544ความรับผิดทางอาญาในการแพร่เชื้อโรคที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงศิริพร จารุพิสิฐไพบูลย์
2534ความรู้ ทัศนคติ และผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน ในชนบทจังหวัดร้อยเอ็ด ต่องานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประวัติ บุญโกมุด
2536ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ ของพนักงานและคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาเอื้องฟ้า สิงห์ทิพย์พันธุ์
2535ความรู้และทัศนคติเรื่องโรคเอดส์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของจังหวัดพิษณุโลกปี 2534วณี ปิ่นประทีป
2535ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะขาดอาหารโปรตีน-พลังงานและความชุกของโรคพยาธิลำไส้ในเด็กอายุ 1-5 ปี อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่นรัตติยา ปรัชญพฤทธิ์
2535ซีโรทัยป์และความไวรับต่อสารต้านจุลชีพของเชื้อ Ureaplasma urealyticum ในผู้ป่วยโรคหนองในเทียมประภาวดี บุญเจริญ
2539มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมผู้แพร่เชื้อเอดส์ธนวัฒน์ รัชตากร
2543รูปแบบภูมิต้านทานชนิดไอจีจีและไอจีเอ ต่อเชื้อ เอชไอวี-1 ในปัสสาวะและความสัมพันธ์ระหว่างภูมิต้านทานชนิดไอจีจีต่อส่วนต่างๆของเชื้อเอชไอวี-1 ในปัสสาวะกับจำนวนซีดี 4 เซลล์ในเลือดสุวันดี บัญชรเทวกุล
2536ลักษณะโครงสร้างและเศรษฐกิจของครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน เขตจังหวัดนนทบุรีนันทนา รัตนากร