Browsing by Author ไม่มีข้อมูล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 300  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
252714 ตุลาคม กับสิบปีแห่งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองในสังคมไทยไม่มีข้อมูล
252714 ตุลาฯ กับความสำนึกในสิทธิของมนุษย์เฉลิมเกียรติ ผิวนวล
2534Bulletin Board System : BBSฤทธิชัย เตชะมหัทธนันท์
2536กระบวนการผลิตเหล็กหล่อกราไฟต์กลมเนื้อพื้นเบไนต์ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์; มนัส สถิรจินดา; กิตติ อินทรานนท์; เสริมพันธ์ แปลกสิริ
2532กระบวนการแรงงานในระบบอุตสาหกรรมของประเทศอุตสาหกรรมเกิดใหม่ฟาร์เลน, บรุซ แม็ค
2530กลับไปอ่านงานของกุนนาร์ มีร์ดัล นักเศรษฐศาสตร์สำนักสถาบันนิยมสมบูรณ์ ศุภศิลป์
2538การกระจายของ คาลบินดิน-ดี 28เค และ พารวาลบูมิน ในเซลล์ประสาท โดยวิธีอิมมูโนฮิสโตเคมี ในสมองของกระแต (Tupaia glis) : รายงานการวิจัยวิไล ชินธเนศ; บังอร ฉางทรัพย์; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
2526การขยายตัวของทุนนิยมเกษตรกรรม : ศึกษาจากกรณีการผลิตการตลาดของอ้อยและน้ำตาลของไทยสุรพล ตันรุ่งเรืองทวี
2546การคลอดบุตรที่บ้านของชาวเขาในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน : ความเชื่อหรือการไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ?สุธรรม นันทมงคลชัย; จิตตินี จันทรจนา; ปรียาพร มหาเทพ
2550การคัดเลือกระบบห้องสมุดอัตโนมัติเสาวภา หลิมวิจิตร
2533การคัดเลือกสายพันธุ์คิลเลอร์ยีสต์ที่มีศักยภาพสูง สำหรับการหมักแอลกอฮอล์จากมันสำปะหลัง : รายงานผลการวิจัยจิราภรณ์ ธนียวัน; ปราโมทย์ ธรรมรัตน์
2546การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย (พ.ศ.2543-2568) : ผลต่อการกำหนดทิศทางนโยบายประชากรในอนาคตเกื้อ วงศ์บุญสิน; สุวาณี สุรเสียงสังข์; จินตนา เพชรานนท์; ปรียา มิตรานนท์; กิตติ ลิ่มสกุล
2550การดัดแปรดินมอนต์มอริลโลไนต์เพื่อใช้เป็นสารหน่วงไฟในผ้าฝ้าย : รายงานผลการวิจัยสิริวรรณ กิตติเนาวรัตน์; นันทนา จิรธรรมนุกุล; นริศรา กุลปรีชานันท์
2538การตรวจวัดระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณเขตน้ำขึ้นน้ำลง ของชายฝั่งด้านตะวันออกของอ่าวไทยตอนบนสมภพ รุ่งสุภา; เอนก โสภณ; สมบัติ อินทร์คง; ปารุส สังขมณี; สุภา กลมกลึง; คมกริช เอี่ยมละออ; สรายุทธ ตันบู๋
2544การตรวจหาดีเอ็นเอไวรัสตับอักเสบบีในซีรัมหญิงตั้งครรภ์ด้วยวิธี Polymerase chain reactionสัตถาพร สิโรตมรัตน์; เครือวัลย์ พลจันทร; อัมพร ตันประเสริฐ
2551การตรวจหาและศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของยีนดื้อยาในเชื้อซาลโมเนลล่าที่แยกได้จากไก่และสุกรในประเทศไทย : รายงานวิจัยรุ่งทิพย์ ชวนชื่น; พรเพ็ญ พัฒนโสภณ
2534การตรวจเฝ้าระวังมลพิษทางทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ของอ่าวไทยตอนบน ระยะที่ ... : รายงานผลการวิจัยสมภพ รุ่งสุภา; สมบัติ อินทร์คง; เอนก โสภณ; ปารุส สังข์มณี; คมกริช เอี่ยมละออ; สรายุทธ ตันบู๊; สุภา กลมกลึง; อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์; ชลธยา ทรงรูป; อิชฌิกา พรหมทอง
2526การต่อสู้ระหว่างนโยบายปฏิรูปเสรีและนโยบายพิทักษ์สถานะเดิมแบบอนุรักษ์นิยมวิทยากร เชียงกูล
2551การทดสอบพิษวิทยาของกวาวเครือแดงและกวาวเครือดำในหนูเมาส์ และผลของกวาวเครือขาวต่ออวัยวะสืบพันธุ์และฤทธิ์ในการต่อต้านมะเร็งเต้านมในหนูแรทเพศเมีย : รายงานผลการวิจัยสุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์; วิชัย เชิดชีวศาสตร์; สุกัญญา วีรวัฒนกุมภะ; ไพลิน สิทธิเชียรวงศ์; ปัญญา เต็มเจริญ
2544การทำปฏิกิริยาเชื่อมขวางของอีพอกซีเรซินด้วยส่วนผสมระหว่างมาลิอิกแอนไฮไดรด์และสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะประเภทเฮกซาเดนเทตชิฟเบส : รายงานผลการวิจัยนวลพรรณ จันทรศิริ; จุฬาภรณ์ พวยอ้วน