Browsing by Degree Discipline ทันตกรรมสำหรับเด็ก

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 72  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การคืนกลับแร่ธาตุบนรอยผุจำลองระยะแรกที่ผิวเคลือบฟันที่ได้รับการเคลือบด้วยวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันต่างชนิด: การศึกษาในช่องปากวิชชุดา ผดุงลาภพิสิฐ
2554การตอบสนองของเด็กต่อการเห็นเข็มขณะฉีดยาชาอิศยา บุญอดุลยรัตน
2554การประเมินความเสี่ยงในการเกิดฟันผุของผู้ป่วยจัดฟันโดยใช้แคริโอแกรมจิตรวรี จิตตั้งสมบูรณ์
2555การประเมินความแม่นตรงทางคลินิกของเครื่องกำหนดตำแหน่งปลายคลองรากฟันด้วยไฟฟ้าชนิดเอเพ็กซ์พอยน์เตอร์และรูทซีเอกซ์ในฟันกรามน้ำนมชนกฤดี ธงไชย
2557การประเมินเครื่องมือตรวจคัดกรองความเสี่ยงการเกิดโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย 3 ชนิด ในเด็กอายุ 1-3 ปีชัชฎาภรณ์ ปลอดโปร่ง
2551การพัฒนาและทดสอบวีดิทัศน์เรื่องทันตสุขภาพของเด็กทารกสำหรับหญิงตั้งครรภ์บุญเพ็ญ ติกคณารักษ์
2552การพัฒนาและทดสอบสื่อความรู้เรื่องโรคฟันผุและเหงือกอักเสบสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายอนุรดี ศิริพานิชกร
2555การพัฒนาและทดสอบสื่อประสมเรื่องโรคปริทันต์และการดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตรวาสนา สุวรรณฤทธิ์
2549การพัฒนาและทดสอบสื่อประสมในการสอนทันตสุขศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ดอุมาพร คงสกุล
2540การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนภาคทฤษฎีวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก กับความสามารถในการแปลผลรอยผุบนด้านประชิดของฟันจากสภาพรังสีชนิดไบท์วิง (Bitewing) ในผู้ป่วยเด็กของนิสิตทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2540ปิยะวรรณ ตั้งละมัย
2553การศึกษาความสามารถในการแปรสภาพเป็นเซลล์สร้างเนื้อเยื่อแข็งของเซลล์เนื้อเยื่อในโพรงฟันน้ำนมของ ผู้ป่วยดาวน์ ซินโดรมอรนุช เตชาธาราทิพย์
2547การศึกษาความเท่าเทียมทางคลินิคระหว่างวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่ผลิตในประเทศและวัสดุเคลือบหลุ่มร่องฟันที่นำเข้านนฟันกรามแท้ซี่ที่หนึ่งในภาวะภาคสนามศุทธิษา แต่บรรพกุล, 2517-
2548การศึกษาความแม่นตรงของเครื่องกำหนดตำแหน่งปลายคลองรากฟันด้วยไฟฟ้าที่ตำแหน่ง 0.5 บาร์ในฟันน้ำนมชญาน์ทิพ ศรีรัฐ
2542การศึกษาเปรียบเทียบการติดอยู่และการป้องกันฟันผุของวัสดุชนิดแก้วไอโอโนเมอร์กับชนิดเรซินในการเคลือบหลุมร่องฟันกรามถาวรซี่ที่หนึ่งพรรณรัตน์ มณีรัตนรังษี
2547การศึกษาเปรียบเทียบความสำเร็จของการรักษาประสาทฟันน้ำนมโดยวิธีแคลเซียมไฮดรอกไซด์ พาร์เชียล พัลโพโตมี กับการรักษาด้วยวิธีฟอร์โมครีซอล พัลโพโตมีในฟันกรามน้ำนมล่าง : ศึกษาทางคลินิกที่ 6 เดือน และ 12 เดือนอารีรัตน์ คูถิรตระการ, 2515-
2549การสึกของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่ผลิตในประเทศภายหลังทดสอบการแปรงวิไลพรรณ เดชาภิมุขกุล
2546การเปรียบเทียบกำลังแรงยึดเฉือนของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันชนิดบ่มตัวด้วยแสงบนรอยผุจำลองระยะเริ่มแรกของฟันถาวร เมือใช้ระยะเวลาการกัดด้วยกรดต่างกันจิตติมนต์ พงษ์ประสิทธิ์
2553การเปรียบเทียบความยาวคลองรากฟันกรามน้ำนมระหว่างวิธีคำนวณจากภาพรังสีรอบปลายรากกับวิธีวัดจากเครื่องกำหนดตำแหน่งปลายคลองรากฟันด้วยไฟฟ้าสุชยา ตั้งธรรม
2544การเปรียบเทียบทางคลินิกระหว่างการยึดติดของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันเมื่อทำความสะอาดผิวฟันโดยการแปรงฟันด้วยตนเองกับการทำความสะอาดเสริมด้วยเครื่องมือขัดฟันในฟันกรามถาวรซี่ที่หนึ่งของเด็กอายุ 7-8 ปีสุวรรณ ประสงค์ตันสกุล, 2511-
2545การเปรียบเทียบประสิทธิผลการให้ทันตสุขศึกษาวิธีสอนตัวต่อตัวและการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการใช้สื่อวิดีทัศน์แก่ผู้ปกครองเด็กดาวน์ซินโดรมช่วงก่อนวัยเรียนวัลลภิษฐ์ วิสุทธิศักดิ์, 2516-