Browsing by Degree Discipline นฤมิตศิลป์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 78  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การซ้ำเพื่อสื่อสารบุคลิกภาพในงานออกแบบเรขศิลป์ชัชณี คุรุภากรณ์
2553การประยุกต์ใช้องค์ประกอบทางเรขศิลป์จากผ้าทอลายขิตเพื่อสื่อวัฒนธรรมอีสานหัฐณัฐ นาคไพจิตร
2547การประยุกต์ใช้แนวทางสถาปัตยกรรมโพสท์โมเดิร์นเพื่อการออกแบบสิ่งพิมพ์สมชาย พ่วงจีน, 2509-
2552การวิจัยเชิงเปรียบเทียบการออกแบบเรขศิลป์งานอีเว้นท์สำหรับกลุ่มผู้บริโภคชายและหญิง กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดิ่มแอลกอฮอล์วิวัฒน์ พิทักษ์พงศ์สนิท
2543การศึกษาออกแบบระบบป้ายสัญลักษณ์มาตรฐานสำหรับกรุงเทพมหานครสุปิติ จันทร์ประสิทธิ์
2549การศึกษาเชิงเปรียบเทียบการสร้างสรรค์โฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับสินค้าที่มีระดับความเกี่ยวพันสูงและสินค้าที่มีระดับความเกี่ยวพันต่ำกมล พลอยแดง
2550การศึกษาเปรียบเทียบระบบป้ายสัญลักษณ์สำหรับอาคารรูปแบบสมัยใหม่กับหลังสมัยใหม่ณพจิต โกมลกาญจน
2544การสร้างบุคลิกภาพผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับวัยรุ่นทางสื่อโฆษณาทางไปรษณีย์อรพันธ์ ภู่มาลา, 2516-
2548การสร้างสรรค์ภาพถ่ายสิ่งพิมพ์โฆษณาสินค้าโดยอาศัยทฤษฎีเกสตัลต์ชัยชนะ จารุวรรณากร
2549การสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์โดยใช้ทฤษฎีแฟนตาซีวิศิษฎ์ ศุภางคะรัตน์
2544การสร้างสรรค์ภาพอุปมาอุปไมยในงานออกแบบโปสเตอร์สุเทพ จ้อยศรีเกตุ
2547การสร้างสรรค์ภาพโฆษณาสินค้าทางสิ่งพิมพ์โดยใช้แนวนิยมเซอร์เรียลลิสม์ชนะชัย ช้อยหิรัญ, 2521-
2547การสร้างสรรค์ภาพในสิ่งพิมพ์โฆษณาสำหรับผลิตภัณฑ์โดยใช้ประโยชน์ในเชิงกายภาพเป็นจุดขายนารี เหลืองวิทิตกูล, 2519-
2550การสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาสำหรับธุรกิจบริการด้านการเงินและประกันภัยไชยสิทธิ์ ชาญอาวุธ
2555การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มฟังก์ชันนัลดริงก์ (Functional Drink) ประเภทบิวตี้ดริงก์ (Beauty Drink)นิรชา ชินะรัตนกุล
2557การออกแบบมาสคอตสำหรับงานอีเว้นท์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประไพพรรณ เปรื่องพงษ์
2545การออกแบบระบบป้ายสัญลักษณ์สำหรับเด็กไทย โดยอาศัยทฤษฎีการเชื่อมโยงมโนภาพถิรา วีรกุล
2550การออกแบบรูปแบบมาตรฐานในสื่ออินเทอร์เน็ตสำหรับกองทัพบกสาธิดา ทศานนท์
2553การออกแบบสร้างสรรค์โฆษณารองเท้ากีฬาสำหรับวัยรุ่นไทยอัศม์เดช ลิมตระการ
2548การออกแบบสร้างสรรค์โฆษณาเปรียบเทียบในสื่อสิ่งพิมพ์เอกรัตน์ อุ่นใจ