Browsing by Degree Discipline การจัดการด้านโลจิสติกส์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 26  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การจัดการสินค้าคงคลังสำหรับธุรกิจบริการอาหารแช่แข็งนำเข้าจากต่างประเทศสุพรพันธ์ จิตธรรม
2558การจำลองสถานการณ์กระบวนการผลิต : กรณีศึกษาการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังชญารัฐ ศรีสงคราม
2558การตัดสินใจเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้ายาและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์วิรยศ วชิรโภคา
2558การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกับการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นเพื่อวิเคราะห์พื้นที่ศักยภาพในการสร้างท่าเรือบก (Dry Port) จังหวัดนครราชสีมาชัยวัฒน์ แก้ววิจิตร์
2557การประยุกต์ใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ ในการเลือกรูปแบบการขนส่ง : กรณีศึกษาผู้นำเข้าวัตถุดิบการผลิตเครื่องสำอางอินทุอร พุ่มแจ้
2556การประยุกต์ใช้แบบจำลองสถานการณ์ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพกระบวนการหยิบสินค้าณัฐวดี ปัญญาพานิช
2557การประยุกต์ใช้แบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างธันวา แก้วเกษ
2559การประเมินความเสี่ยงของโซ่คุณค่ามังคุดในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจตุรงค์ บุญนำ
2558การปรับปรุงระดับการให้บริการของธุรกิจซื้อมาขายไปสำหรับแบตเตอรี่ทดแทนผุสดี ม่วงทอง
2558การพัฒนาการจัดการสินค้าคงคลังโดยใช้วิธีการเลือกสรรรายการสินค้าที่เหมาะสม : กรณีศึกษา สินค้าชุดผ้าปูที่นอนสุนิษา ชตะเสวี
2558การพัฒนาการจัดตารางเวลาสำหรับเจ้าหน้าที่ภาคพื้นของสายการบินสุปรีชญา บุญมาก
2557การพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภา ระยอง พัทยา สู่การเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าเกษตรของภาคตะวันออกพิสุทธิ์ แดงเผือก
2553การพิจารณาบริการที่เพิ่มคุณค่าโดยผู้ค้าเหล็กนิอร เตชะทวีวัฒน์
2559การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน ในการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์แห่งใหม่ของกองทัพเรือ ภายใต้การบริหารจัดการของกองทัพเรือชัยวุฒิ นาวินวุฒิไชย
2556การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการขาดแคลนพนักงานคลังสินค้าที่เกิดขึ้นในระดับอุตสาหกรรมและระดับธุรกิจกุลยา วงษ์รักษา
2556การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขาดแคลนพนักงานขับรถบรรทุกในระดับอุตสาหกรรมและระดับธุรกิจปกรณ์ ตระการวชิรหัตถ์
2559การวิเคราะห์หาพื้นที่ศักยภาพสำหรับศูนย์ไปรษณีย์แห่งใหม่ของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนณัฏฐ์ ทองคำ
2557การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการจัดสรรโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยแบบจำลองโทบิท (Tobit Model) กรณีศึกษา ช่องทางการจัดจำหน่ายร้าน xxxชินพัฒน์ เงินส่งเสริม
2556การออกแบบวางผังโรงพยาบาลด้วยเทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพจริยาพร บุณยพรนาถ
2558ความร่วมมือในการพัฒนาระบบโซ่อุปทานระหว่างหน่วยงานภาครัฐโสภณัฐ ธนสมบูรณ์