Browsing by Degree Discipline การปกครอง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 673  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2518กบฎวังหลวง (26 กุมภาพันธ์ 2492)สุเพ็ญ ศิริคูณ
2516กบฎแมนฮัตตันสุดา กาเดอร์
2532กบฏสันติภาพวิวัฒน์ คติธรรมนิตย์
2534กรรมวิธีของผู้นำท้องถิ่นในการพัฒนาชนบท : ศึกษาแง่มุมทางการเมืองของผู้นำหมู่บ้านพัฒนาตัวอย่าง เขาป้าเจ้ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงอรุณ สงผอม
2516กระทรวงมหาดไทยกับการศึกษาประชาบาล : ศึกษาหน้าที่บทบาทและปัญหาเรืองชัย จงสงวน
2557กระบวนการกระจายอำนาจสู่ชุมชน : กรณีศึกษายุทธวิธีการผลักดันนโยบายจังหวัดจัดการตนเองพีระฉัตร ดาบเพชร
2530กระบวนการกำหนดนโยบายในการจัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาชนบทสมศักดิ์ ขันติวิริยะโยธิน
2539กระบวนการกำหนดนโยบายในระบบการเมืองไทย : ศึกษากรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช 2534 ในปี 2535พัฒนะ ศุกรสุต
2528กระบวนการก่อเกิดกลุ่มผลประโยชน์ในประเทศไทย : ศึกษากรณีสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยสุนทร ลีชีทวน
2535กระบวนการจัดตั้งรัฐบาลผสม : ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดตั้งรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ 2531วรกิจ ประภานนท์
2530กระบวนการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสำฤทธิ์ ราชสมณะ
2560กระบวนการทางนโยบายในการตัดสินใจพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมืองพรพรรณ ประดิษฐ์แท่น
2519กระบวนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคกับการแก้ปัญหาชนกลุ่มน้อย ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ภัคคินี เปรมโยธิน
2544กระบวนการสร้างภาพทางการเมืองของผู้สมัครรับเลือกตั้ง : ศึกษาการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 2543บรรลือศักดิ์ แสงสว่าง
2534กระบวนการสื่อสารในการเลือกตั้งระหว่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 2 กรุงเทพมหานครฐปนรรต วัฒนาภรณ์
2529กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางค่านิยมและทัศนคติของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรพงษ์สันต์ คงตรีแก้ว
2525กระบวนการเปลี่ยนให้เป็นสมัยใหม่กับกิจกรรมทางการเมือง : การศึกษาผลกระทบจากโครงการสร้างเขื่อนที่กิ่งอำเภอพะโต๊ะ จ.ชุมพรสมชาย ปัญญเจริญ
2536กระบวนการเลือกสรร กำนัน ผู้ใหญ่บ้านขจร ศรีสกุล
2549กลุ่มผลประโยชน์ทางอุตสาหกรรมรถยนต์กับการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรรถยนต์มงคล เจริญศรี
2538กลุ่มผลประโยชน์ในกระบวนการเมืองไทย : ศึกษากรณีสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์การประปานครหลวงประกายเพชร นิชานนท์