Browsing by Degree Discipline การพยาบาลศึกษา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 128  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2540การจัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อม การเรียนการสอนภาคปฏิบัติวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุของอาจารย์พยาบาล ในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกวาสนา ฉัตรเวทิน
2539การปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา ของอาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขวิสาลินี นุกันยา
2540การปรับตัวในวิชาชีพของพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาใหม่ ในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุขลิลิต ศิริทรัพย์จนันท์
2539การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเองเรื่อง กระบวนการพยาบาลสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี)สกาวเดือน มงคลสุคนธรัก
2539การรับรู้แบบอย่างบทบาทพยาบาลวิชาชีพจากพยาบาลประจำการ และอาจารย์พยาบาล ของนักศึกษาพยาบาล ในสถาบันการศึกษาพยาบาลเขตกรุงเทพมหานครงามเอก ลำมะนา
2539การรับรู้และการปฏิบัติจริงตามบทบาทพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพในห้องคลอด โรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออกนาถสุภางค์ ไกรอาบ
2537การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ของอาจารย์กับนักศึกษา ในสถานการณ์การสอนทางคลินิก วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขสราวลี เรืองวิเศษ
2538การวิเคราะห์พฤติกรรมการสอนแบบการประชุมปรึกษาในคลินิก ของอาจารย์พยาบาล : การศึกษาเฉพาะกรณี ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีพูลสุข เจนพานิชย์
2538การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและความคาดหวังของผู้บริหาร และวิทยาจารย์เกี่ยวกับการให้บริการวิชาการแก่สังคม ของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขวราพร พลอยประเสริฐ
2539การวิเคราะห์สัมพันธภาพเชิงช่วยเหลือนักศึกษาพยาบาลขณะฝึกปฎิบัติงาน ในคลินิกของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดกระทรวงสาธารสุขนุชมาศ แจ้งหมื่นไวย์
2538การวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เกี่ยวกับการพยาบาลผู้สูงอายุในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาตรีและเทียบเท่าลินดา คล้ายปักษี
2539การศึกษาการใช้เวลาของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขพยงค์ จาดช้าง
2539การศึกษาการใช้เวลาและการบริหารเวลาของอาจารย์พยาบาล สถาบันการศึกษาพยาบาล กรุงเทพมหานครกรกาญจน์ ปานสุวรรณ
2537การศึกษาความรู้และเจตคติของพยาบาลประจำการ ต่อการพยาบาลผู้ป่วยเปลี่ยนอวัยวะ ในโรงพยาบาลเขตกรุงเทพมหานครวิลาวรรณ ศรีงาม
2530การศึกษาความเชื่อด้านสุขภาพของชาวไทยมุสลิมที่ใช้บริการสุขภาพ ในโรงพยาบาลในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้สาลี เฉลิมวรรณพงศ์
2539การศึกษาต้นเหตุของความเครียด การตอบสนองต่อความเครียด และการเผชิญความเครียด ตามประสบการณ์การฝึกปฏิบัติการพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาลสุนทรี เวปุละ
2538การศึกษาทัศนคติต่อวิชาชีพการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล ในสถาบันการศึกษาพยาบาล เขตกรุงเทพมหานครอารีย์ สุขก้องวารี
2539การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถเชิงสืบสอบทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมัณฑนา วรศักดิ์วุฒิพงษ์
2537การศึกษาพฤติกรรมการนิเทศในคลินิกของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาล ในเขตกรุงเทพมหานครนุชรี เอกศิลป์
2539การศึกษาวัฒนธรรมองค์การของสถาบันการศึกษาพยาบาลวิริยาภรณ์ สุวัฒนสวัสดิ์