Browsing by Degree Discipline การพัฒนาที่อยู่อาศัย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 29  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2555กระบวนการดำเนินงานบริหารชุมชนของบริษัทรับบริหารชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทร : กรณีศึกษาโครงการบึงกุ่ม นนทบุรี(วัดกู้ 2) ลาดกระบัง 2 และสุวรรณภูมิ(วัดศรีวารีน้อย)อุรชา อรรถคัมภีร์
2556การก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนสาเร็จรูป กรณีศึกษา : ทาวน์เฮาส์สองชั้นของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน)อุบล แย้มเกตุหอม
2554การจัดการความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างอาคารพักอาศัยของการเคหะแห่งชาติปฏิภาน จิตรฐาน
2555การจัดการด้านที่อยู่อาศัยในภาวะอุทกภัย : กรณีศึกษาโครงการบ้าน มั่นคง ชุมชนเจริญพัฒนา หมู่ 2 และชุมชนบ้านคลองรังสิต หมู่ 6 ตำบลบางพูน อำเภอ เมือง จังหวัดปทุมธานีรับขวัญ ฤกษ์รุจิพิมล
2555การจัดการที่อยู่อาศัยในภาวะอุทกภัย : กรณีศึกษา โครงการบ้านเอื้ออาทรลาดหลุมแก้ว 1 อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีพีรพล โรจนเวช
2556การจัดการที่อยู่อาศัยในภาวะอุทกภัย กรณีศึกษา: โครงการบ้านพฤกษา 11 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานีจิราพร นนยะโส
2555การติดตามผลการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง กรุงเทพมหานครสงกรานต์ อนันตภักดิ์
2557การบริหารจัดการชุมชนของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ : กรณีศึกษา โครงการคลองไผ่สิงโต เขตคลองเตย กรุงเทพมหานครศิเรมอร สุดชูเกียรติ
2554การบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลางหมู่อาคารชุดพักอาศัย : การศึกษาโครงการอาคารชุดพักอาศัยเขตห้วยขวาง-ดินแดงอรรจนียา วงศ์กิจการวานิช
2558การประยุกต์แนวคิดโครงการบ้านมั่นคง ในการพัฒนาชุมชนที่อยู่อาศัยของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์: กรณีศึกษา ชุมชนในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานครถิรวัฒน์ พิมพ์เวิน
2554การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานบริหารจัดการชุมชนในโครงการบ้านเอื้ออาทร: กรณีศึกษาโครงการบ้านเอื้ออาทรพุทธมณฑล สาย 4, โครงการบ้านเอื้ออาทรพุทธมณฑล สาย 5 และโครงการบ้านเอื้ออาทรพุทธมณฑล สาย 5 (อ้อมน้อย) จังหวัดนครปฐมโสภาพร ร่มพูลทอง
2558การรับรู้ของผู้อยู่อาศัยต่อระบบไฟฟ้าแสงสว่างประหยัดพลังงานในพื้นที่ส่วนกลาง โครงการจัดสรร : กรณีศึกษา โครงการ ไอลีฟทาวน์ พระราม 2 กม.14(แสมดำ) บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดพรทิพย์ อุ่นเจริญ
2558การศึกษาสภาพการอยู่อาศัยและปัญหาการอยู่อาศัยภายในอาคารสวัสดิการชั้นประทวน กองบัญชาการกองทัพไทย กรณีศึกษา : พื้นที่ทุ่งสีกันคัทลียา รุ่งเรือง
2555ความเชื่อมโยงระหว่างอาชีพกับแหล่งที่อยู่อาศัยในชุมชนบนพื้นที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ : กรณีศึกษา ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานครอัญชลี เงินโพธิ์
2555ทัศนคติของผู้สนใจบ้าน SCG HEIMทิพย์สุดา บูระวัตรเดชา
2556นโยบายและบทบาทองค์กรภาครัฐในการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในอาเซียน: กรณีศึกษากลุ่มประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียนนันท์นภัส มายะการ
2556บทบาทองค์กรพัฒนาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในประเทศไทย: กรณีศึกษา มูลนิธิที่อยู่อาศัยประเทศไทยมาลินีร์ โรจนเมธาสุวรรณ
2558ปัจจัยการซื้อที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร: กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีศุภพล บุญทอง
2558ปัจจัยในการซื้อบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ในหมู่บ้านจัดสรร จังหวัดชลบุรี : กรณีศึกษา บริษัท ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัดถิรศุ ชุนหรักษ์โชติ
2554ผลของการวางผังและออกแบบโครงการบ้านจัดสรรที่มีต่อผู้อยู่อาศัย : กรณีศึกษา โครงการบ้านสวนริมคลองบางมด และโครงการบ้านสวนริมคลองกรุงเทพกรีฑานฤมล สกุลสอน