Browsing by Degree Discipline การวางผังเมือง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 207  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2539กลยุทธ์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและชุมชนเมืองในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีลักษณา ชาวสวน
2538การควบคุมการขยายตัวตามแนวถนนสายหลักของกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาถนนศรีนครินทร์สุลักษณ์ สังข์รุ่ง
2529การคาดการผลกระทบจากการกำหนดพื้นที่ริ้วสีเขียว : บริเวณพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครสมพงษ์ จิรบันดาลสุข
2547การจัดการขยะในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พงศ์ภวัน ศรีวิสิฐพันธุ์
2545การจัดทำพื้นที่จอดรถยนต์เพื่อสนับสนุนโครงการระบบขนส่งมวลชนอรอนงค์ กฤตยาเกียรณ์
2551การบริหารจัดการชุมชนย่านถนนสายไม้ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานครกฤชภาพ แก้วจันดี
2542การประยุกต์ใช้รูปแบบ "ข่วง" กับการพัฒนาที่โล่งในเมือง : กรณีศึกษาเมืองเชียงใหม่พงษ์สิน ทวีเพชร
2546การประสานการพัฒนาข้ามเขตบริหารการปกครอง : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานีและองค์การบริหารส่วนตำบลรอบนอกจตุพร อินทรกำเหนิด
2546การประเมินความพึงพอใจในประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะ เทศบาลตำบลอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสิริภัทร์ พันธุ์ศรี
2553การปรับตัวเพื่อคงอยู่ของชุมชนเกษตรแบบสวนยกร่องในเขตต่อเมือง: กรณีศึกษาชุมชนคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชันประสงค์ จารุรัตนพงศ์
2549การปรับปรุงพื้นที่พาณิชยกรรมในเขตเทศบาลนคร นครปฐมพัชรียา จารุพุทธิศิริพจน์
2547การปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนชายทะเลเทศบาลเมืองชลบุรีนพดล ส้มจีนเทศ, 2513-
2547การปรับปรุงฟื้นฟูตลาดริมน้ำเพื่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดริมน้ำลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมธีระนุช มีอยู่เต็ม
2548การปรับปรุงสุนทรียภาพของเมืองเก่าเพชรบุรีวรางคณา นิ่มเจริญ
2548การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบริเวณเทศบาลตำบลอัมพวาและพื้นที่ใกล้เคียงมินตรา ติรณปริญญ์
2546การพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองภูเก็ตและพิ้นที่เกี่ยวเนื่องศศิธร ยิ้มศิริ
2544การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงวิทยาภรณ์ จรัสด้วง
2549การพัฒนาพื้นที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราสยาม ค้าสุวรรณ
2525การพัฒนาพื้นที่เพื่ออยู่อาศัยในอำเภอเมืองนนทบุรีเสาวลักษณ์ ไสยวรรณ
2547การพัฒนาสาธารณูปการเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนที่อยู่อาศัย อันเนื่องจากสะพานพระราม 5 และถนนเชื่อมต่อประทีป ทวีสัตย์