Browsing by Degree Discipline การวางแผนภาค

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 107  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2546การกำหนดที่ตั้งศูนย์บริการเกษตรในพื้นที่เกษตรจังหวัดลพบุรีพูนเกษม วิเชียรรัตน์
2538การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานวางแผนโครงสร้างจังหวัด : กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรีสุมิตรา พูลทอง
2533การปิดเหมืองแร่และผลกระทบต่อการใช้ที่ดินและเศรษฐกิจของจังหวัดระนองสุพัฒน์ นพรัตน์
2539การวางแผนการใช้ที่ดินเมืองศูนย์กลางสู่อินโดจีน : กรณีศึกษาชุมชนเมืองอุบลราชธานี-วารินชำราบโสรัจ สายบัว
2540การวางแผนการใช้ที่ดินและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองท่าตะเภา จังหวัดชุมพรพูนทรัพย์ สมประเสริฐพร
2538การศึกษาการจัดระบบระบายน้ำทิ้งของชุมชน : กรณีศึกษา เขตเทศบาลเมือง จังหวัดกาญจนบุรีชุติมา ตรีวิทยา
2530การศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมของชุมชนชนบทเพื่อประกอบการวางแผนพัฒนา จังหวัดชลบุรีศรีรัตน์ หิรัญชัย
2528การศึกษาการใช้ที่ดินเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนา เขตสัมพันธวงศ์สุมน โรจนะสิริ
2531การศึกษาความสามารถในการต้านทานการบุกรุกของพื้นที่เมือง ที่มีต่อพื้นที่เกษตรกรรมชานเมือง : กรณีศึกษาเขตหนองแขม กรุงเทพมหานครรังสรรค์ นันทกาวงศ์
2537การศึกษาความเหมาะสมของการใช้ตึกแถว เพื่อประกอบอุตสาหกรรมขนาดเล็กในการพัฒนาเมืองกัมพล ปัญกุล
2529การศึกษาความเหมาะสมของขอบเขตจังหวัด : กรณีศึกษาจังหวัดมุกดาหารเสน่ห์ นิยมไทย
2529การศึกษาความเหมาะสมในการตั้งถิ่นฐานบริเวณบึงบรเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์นิตยา กัทลีรดะพันธุ์
2529การศึกษาทางสังคม-ประวัติศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดิน เพื่อการอยู่อาศัยของกรุงเทพมหานครสงัด อิสสระทิพย์
2530การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการดำเนินกิจการอุตสาหกรรม ในเมืองเชียงใหม่ ที่มีต่อพื้นที่ชนบทวัลภา ชวาลภาฤทธิ์
2533การศึกษาพื้นที่เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน : ปัญหาและแนวทางแก้ไขโสมวิภา โยธะพันธุ์
2529การศึกษาระบบชุมชนเพื่อการวางแผนพัฒนาจังหวัดพิจิตร : ศึกษาด้วยวิธีการใช้ข้อมูลระดับ หมู่บ้าน เทศบาล และสุขาภิบาลศุภชัย เมืองรักษ์
2534การศึกษาลักษณะของกิจกรรมการค้าส่งในชุมชนเมืองนครสวรรค์ ที่สัมพันธ์กับภาคเหนือตอนล่างอาภรณ์ บัวคล้าย
2539การศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของเมือง เพื่อเป็นแนวทางวางแผนป้องกันอาชญากรรมในเขตชุมชน : กรณีศึกษาสถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชันสหรัฐ รัตนละออง
2530การศึกษาเพื่อกำหนดบทบาทและหน้าที่ของชุมชนเมืองในเขตปริมณฑล ของกรุงเทพมหานครวิชัย เกตตะพันธุ์
2529การศึกษาเพื่อจัดลำดับความสำคัญของชุมชนเมืองภาคใต้พงศ์พรรณวดี จินดา