Browsing by Degree Discipline การหนังสือพิมพ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 59  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2542การกำหนดวาระของหนังสือพิมพ์กับการใช้ประโยชน์จากข่าวสารทางเศรษฐกิจของประชาชนในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2542จิดารัตน์ แดงเดช
2537การนำเสนอ การใช้ประโยชน์และทัศนะ เกี่ยวกับการสำรวจสาธารณมติในหนังสือพิมพ์แนวธุรกิจขนิฐา กิตติตระกูลกาล
2537การนำเสนอข่าวและภาพข่าว "หน้าหนึ่ง" ของหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยก่อนและหลังยกเลิก ปร.42มนชนก พัฒนพงศ์
2541การนำเสนอนวัตกรรมของชาติตะวันตก ในหนังสือพิมพ์ของมิชชันนารีระหว่างสมัยรัชกาลที่ 3 ถึงสมัยรัชกาลที่ 5เสาวณีย์ ฉัตรแก้ว
2536การนำเสนอพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยอรพรรณ มูลจันทร์
2540การนำเสนอเนื้อหาของหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญแห่งพระราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540อรพินท์ ตรีอมรเลิศ
2542การนำเสนอเนื้อหาด้านการท่องเที่ยวไทยของหนังสือพิมพ์รายวันกับความต้องการของผู้อ่านสรลักษณ์ ตันเสียงสม
2544การนำเสนอเนื้อหารเกี่ยวกับสหัสวรรษใหม่ในนิตยสารข่าวรายสัปดาห์ณัฐยา ให้ศิริกุล
2539การนำเสนอและการคัดเลือกภาพข่าวในหนังสือพิมพ์รายวันเบญจวรรณ นรสิงห์
2543การปรับเปลี่ยนของนิตยสาร GM และ BOSS ในช่วงวิกฤตทางเศรษฐกิจสร้อยนภา สงฆ์โนนเหล็ก
2542การยอมรับ และการใช้ประโยชน์ จากเครือข่ายโรงเรียนของครูและนักเรียนมัธยม ในเขตกรุงเทพมหานครวิษณุ โพธิ์ประสาท
2539การวิเคราะห์ความต้องการของผู้อ่านและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง กับการขยายตัวของนิตยสาร "ทางเพศ" : ศึกษาเฉพาะเพนท์เฮ้าส์ เฟช แมกซ์กฤติกา นพรัตน์
2538การวิเคราะห์บทบาทหนังสือพิมพ์ในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยวัฒณี ภูวทิศ
2542การวิเคราะห์องค์กร รูปแบบและการนำเสนอเนื้อหาของนิตยสารสกุลไทยกนกวรรณ นะนะกร
2535การวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปลักษณ์และเนื้อหาหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยและภาษาอังกฤษอัญชลี ชัยวรพร
2537การศึกษากลยุทธ์การผลิตนิตยสารสำหรับเด็ก (พ.ศ. 2528-2535)โสมนัส สุจริตกุล
2538การศึกษาภาพลักษณ์สตรีในหนังสือพิมพ์รายวันในช่วงปี 2528-2537ชนัญชี กาญจนอุไรโรจน์
2539การศึกษาสถานภาพและกระบวนการควบคุมประตูข่าวสาร ของสำนักพิมพ์หนังสือเล่ม ในประเทศไทยกิตติพงษ์ พงศ์พัฒนาวุฒิ
2538การศึกษาเปรียบเทียบระดับความยากง่ายต่อการอ่านของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์และเดอะเนชั่นกิตติพงษ์ ทวีวงษ์
2542การสะท้อนภาพของเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับชาวมุสลิมในหนังสือพิมพ์ไทยธีระยุทธ ลาตีฟี