Browsing by Degree Discipline ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 213  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
254930 ปี สะพานมิตรภาพ : ภาพสะท้อนความสัมพันธ์ลาว-ไทย ค.ศ. 1965-1995บัววร สุกลาแสง
2557กฎบัตรความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการปี 2003 ของญี่ปุ่นกับการดำเนินนโยบายให้ความช่วยเหลือแก่เมียนมาร์นุชจรี เชื่องช้าง
2544กรณีพิพาททางการค้า เรื่องบุหรี่ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา, ค.ศ. 1989-1990เดโช โสสุวรรณากุล, 2517-
2512กระทรวงการต่างประเทศสมพงศ์ ชูมากุล
2535การกำหนดนโยบายต่างประเทศของไทยต่อปัญหาสงครามอิรัก-คูเวต : 2 สิงหาคม 2533-23 กุมภาพันธ์ 2534ศิริพร ผุยมูลตรี
2547การขยายบทบาทของกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นยุคหลังสงครามเย็นผณิตา ไชยศร, 2522-
2519การค้าระหว่างประเทศกับกฎหมายระหว่างประเทศ : บทบาทของกฎหมายระหว่างประเทศที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศธนียา หรยางกูร
2555การจัดการความขัดแย้งในอาเซียนกับการสร้างประชาคมการเมืองและความมั่นคงเหมือนฝัน แต่งตั้ง
2537การจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน : ศึกษาบทบาทของประเทศไทย สมัยรัฐบาลอานันท์ ปันยารชุนเสวก มีลาภกิจ
2531การซื้ออาวุธทันสมัยกับการเมืองระหว่างประเทศ : ศึกษากรณีประเทศไทยกับเครื่องบินเอฟ-16พันธ์นิดา ธูปะเตมีย์
2550การดำเนินงานของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาเรื่อง เอชไอวี/เอดส์ ตามปฏิญญาว่าด้วยพันธกรณีเรื่องโรคเอดส์ในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2544-2548วิชนันท์ยา เรืองโพธิ์
2559การดำเนินนโยบายต่างประเทศอินโดนีเซียในสมัยประธานาธิบดีซูซิโล บัมบัง ยุโดโยโน่กับการจัดการความขัดแย้งในอาเจะห์ (ค.ศ.2004-2014)กอปร์ธรรม นีละไพจิตร
2552การปฏิบัติของไทยต่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงานข้ามชาติภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจระดับทวิภาคีระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านศิบดี นพประเสริฐ
2550การปฏิรูปคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ : ศึกษารายงานของคณะทำงานระดับสูงว่าด้วยภัยคุกคามสิ่งท้าทาย และการเปลี่ยนแปลงปิยะฉัตร เนียมแสง
2555การปรับนโยบายญี่ปุ่นต่อจีนสถานะใหม่ : กรณีการยุติโอดีเอประเภทเงินกู้แก่จีนปี 2005มนทิพย์ วงศ์กุลฤดี
2530การปรับนโยบายต่างประเทศของไทยต่อเวียดนามสมพร บัวศักดิ์
2553การมองนิยามความมั่นคงของมนุษย์ของประเทศบราซิล อินเดีย และไทย ผ่านการประกาศใช้มาตรการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยาณัฐธิดา บุญธรรม
2560การมุ่งสู่ตะวันออกของรัสเซีย: กรณีศึกษาความสัมพันธ์ทางด้านพลังงานระหว่างรัสเซียและจีนธัญสุดา เทพกุล
2529การศึกษากระบวนการปรับนโยบายต่างประเทศ ของไทยต่อสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง 1969-1973ฤาชัย จันทรสมบัติ
2516การศึกษาเรื่องความเป็นกลาง : วิเคราะห์กรณีลาววันทนา ผาตินทุ