Browsing by Degree Discipline จิตวิทยา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 601  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2560กรอบคิดและสุขภาวะ: การวิเคราะห์อภิมานศุภณัฐ ศรีอุทัยสุข
2527กระบวนการควบคุมตนเองเพื่อลดความวิตกกังวล ในการเตรียมตัวสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐอุบล วุฒิญาสิทธิ์
2558กระบวนการนิเทศแบบกลุ่มตามโมเดลการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ: การวิจัยแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูลวรัญญู กองชัยมงคล
2534กฤตกรรมกลุ่มและรายบุคคลของนักศึกษาที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงและต่ำอัญชัญ พรสมผล
2519กลวิธีการจำในการเรียนคำศัพท์วิชาการทางชีววิทยาสุกัญญา สันติพัฒนาชัย
2518กายมิติและโสตมิติของสิ่งเร้าในการเรียนมโนทัศน์สุภาณี รัชตะประกร
2565การจัดบุคลิกภาพแบบหลากหลายและการเขียนเรียงความต่อต้านเจตคติต่อเจตคติระหว่างกลุ่มพุทธและมุสลิม : การศึกษาอิทธิพลส่งผ่านของความซับซ้อนของอัตลักษณ์ทางสังคมและอิทธิพลกำกับของค่านิยมส่วนบุคคลในพื้นที่ความไม่สงบภาคใต้ของไทยเพ็ญประภา ปริญญาพล
2565การชี้นำการอ้างอิงแหล่งควบคุมในบุคคลที่มีลักษณะการอ้างอิงแหล่งควบคุมที่แตกต่างกันเพื่อลดพฤติกรรมการอู้งานในกลุ่มภรัณยู โรจนสโรช
2515การตรวจสอบความแม่นตรงและความเชื่อถือได้ ของแบบทดสอบความถนัดทั่วไปฉบับภาษาไทยสุธา สัมภวะผล
2517การตัดสินใจของบุคคลในการปฏิบัติตามคำสั่งลงโทษกมลรัตน์ หล้าสุวงษ์
2516การตัดสินใจเลือกกับปฏิกิริยาร่วมระหว่างความน่าจะเป็นกับปริมาณ ของผลได้นีออน พิณประดิษฐ์
2518การตัดสินใจในสภาพการเสี่ยงของบุคคลเมื่อเสี่ยงเพื่อตนเอง และเพื่อกลุ่มพิมลมาศ บุญมุสิก
2518การตัดสินใจในสภาพการเสี่ยงของเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลางพัทนี เทียนสุวรรณ
2555การติดงานและความผูกใจมั่นในงาน : สาเหตุเชิงแรงจูงใจ และผลด้านความเหนื่อยหน่ายในงานเจณิกา วังสถาพร
2516การต่อรองราคาแบบเพิ่มค่าตัวคูณกับกระบวนการตัดสินใจขายเกื้อกูล วงศ์พานิช
2527การทดลองกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับผลของการช่วยตนเองไม่ได้ ที่เกิดจากการเรียนรู้ที่มีต่อความมั่นใจในการทำงานและผลงานในภายหลังนภาพร จึงพัฒนาปรีชา
2538การทดลองภาคสนามเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างเพศในพฤติกรรมการช่วยเหลือวิภาพรรณ จีระธัญญาสกุล
2554การทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพัฒนาการของเด็กที่มี/ไม่มีการฟื้นคืนได้เป็นตัวแปรส่งผ่าน : การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มเด็กประสบ/ไม่ประสบภัยสึนามิปี 2547อารยา ผลธัญญา
2534การทำนายความพึงพอใจในงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้นบริษัทการ บินไทย จำกัด ด้วยคะแนนการกำกับการแสดงออกของตนนิตยา รัตนพิชิต
2557การทำนายความเป็นไปได้ในการโกหกและการยอมรับการโกหกด้วยตัวแปรบุคลิกภาพรัตนาภรณ์ ปัตลา