Browsing by Degree Discipline จิตวิทยาการศึกษา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 267  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2519กระสวนพฤติกรรมการเสี่ยงของบุคคลต่างอาชีพสาวิตรี สาระสุทธิ
2523กลุ่มพัฒนาตนแบบมาราธอนกับการพัฒนา "ตน"วิทิตา อัจฉริยะเสถียร
2528การจำภาพถ่ายใบหน้าที่ปลอมแปลงศิริรัตน์ สุวรรณภาชน์
2514การดัดแปลงแบบทดสอบความถนัดเชิงเสมียน การใช้เหตุผลเชิงกลและมิติสัมพันธ์ของแบบทดสอบความถนัดทั่วไปนิตตา รักษ์แก้ว
2514การดัดแปลงแบบทดสอบเหตุผลเชิงภาษา ความสามารถเชิงตัวเลขและเหตุผลเชิงนามธรรม จากแบบทดสอบความถนัดทั่วไปพูลศิริ แกล้วกลางศึก
2521การตรวจสอบข้อค้นพบจากงานวิจัยของออปเปอร์ เกี่ยวกับพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาของเด็กไทยอัญชลี สริยาภรณ์
2516การต่อรองราคาแบบตัวคูณคงที่กับกระบวนการตัดสินใจขายสินค้าอังคณา โรจนไพบูลย์
2518การต่อรองราคาแบบลดค่าตัวคูณกับกระบวนการตัดสินใจขายศรีบุญเรือน สุขพันธ์
2522การทดสอบทฤษฎีตัวแนะพหุคูณ : การขจัดอิทธิพลของการเว้นระยะ ที่มีต่อการระลึกเสรีด้วยจินตนภาพตัวเลขสุวรรณา กาญจนผลิน
2541การทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ด้วยตัวแปรด้านการกำกับตนเองในการเรียน การรับรู้ความสามารถของตนเองทางคณิตศาสตร์ ทัศนคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกรุงเทพมหานครจิราภรณ์ กุณสิทธิ์
2529การทำนายและการทำความเข้าใจ เจตนาและพฤติกรรมการให้นมบุตรของมารดา ตามแนวทฤษฎีการกระทำด้วยเหตุผลอัจฉราพร สุวรรณฑล
2529การประยุกต์เทคนิคการวิเคราะห์ตามลำดับขั้นเพื่อกำหนดความยาวของแบบสองอิงเกณฑ์พิศิษฐ ตัณฑวณิช
2529การประยุกต์เทคนิคการวิเคราะห์ตามลำดับขั้นเพื่อกำหนดความยาวของแบบสองอิงเกณฑ์พิศิษฐ ตัณฑวณิช
2547การพัฒนากระบวนการคิดแก้ปัญหาสำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวคิดทฤษฎีสกีมาปิยะธิดา ขจรชัยกุล
2552การพัฒนาความมีน้ำใจของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์โดยใช้การเรียนรู้จากตัวแบบมีชีวิตและตัวแบบสัญลักษณ์ปวรี กาญจนภี
2538การพัฒนาดัชนีชี้ความซับซ้อนของข้อสอบคณิตศาสตร์ตามระบบการผลิตแบบ เอ.ซี.ที.อรสา จรูญธรรม
2554การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณด้วยแผนผังมโนทัศน์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2สุภัทรา ตันติวิทยมาศ
2538การพัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรมไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษา ด้วยเทคนิคการช่วยจำและค้นหาความหมายของคำวรรณี อริยะสินสมบูรณ์
2546การพัฒนาพรหมวิหาร 4 ของนักศึกษาวิชาชีพครู สังกัดสถาบันราชภัฏ ตามแนวพุทธร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองมารศรี กลางประพันธ์
2533การพัฒนาพฤติกรรมการช่วยเหลือทางการพยาบาล สำหรับนักศึกษาพยาบาลตามแนวทฤษฎีปัญญาทางสังคมทัศนีย์ นนทะสร