Browsing by Degree Discipline จิตเวชศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 80  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2549กลวิธีการเผชิญปัญหาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานครสิทธิชัย ทองวร
2538การทำหน้าที่ของครอบครัวในครอบครัวของเด็กที่มีภาวะซึมเศร้า และไม่มีภาวะซึมเศร้าวิระวรรณ อุประมาณ
2537การปรับตัวทางจิตสังคมของผู้ป่วยพยายามอัตวินิบาตกรรม ภายหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลรามาธิบดีจรรยา ธัญญาดี
2534การฝึกความจำในผู้สูงอายุที่มีความจำบกพร่องมยุรี กลับวงษ์
2552การพัฒนาพฤติกรรมของเด็กออทิสติกโดยใช้วิธีเรื่องราวทางสังคมปาริชาด สุภักวัฒนะ
2536การพัฒนาแบบทดสอบสำหรับการค้นหาผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแคชาญทอง ไล้เลิศ
2538การรับรู้ถึงความรักความห่วงใยจากสามีกับความพึงพอใจในชีวิตสมรส ของภรรยาในสังคมชนบท อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ดไชยยันต์ สุขบาล
2534การศึกษาความชุกของการเคลื่อนไหวที่ขัดข้องชนิดทาร์ดีฟในผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลศรีธัญญานันทนา ศรีพินิจ
2534การศึกษาความชุกของภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นที่กระทำผิดกฎหมายวรพร อินทบุหรั่น
2534การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะซึมเศร้าในระยะตั้งครรภ์ และระยะหลังคลอด ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นราภรณ์ ชาญชัย
2537การศึกษาติดตามผลการรักษาผู้ป่วยจิตเวชวัยรุ่นที่คลินิกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาจำนรรจา บำเหน็จพันธุ์
2539การศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่สัมพันธ์กับผลการพิพากษาของศาล ต่อผู้ป่วยโรคจิตกระทำผิดฐานฆ่าผู้อื่นภิญญารัตน์ ศักดิ์วัฒนเวคิน
2544การศึกษาภาวะซึมเศร้าในการดำเนินโรค ของผู้ป่วยถอนพิษยาแอมเฟตามีนสุกัญญา เลิศสกุลชล, 2520-
2534การศึกษาสภาวะจิต-สังคมในเด็กป่วยเรื้อรังนงคราญ จิณศิริ
2534การศึกษาเปรียบเทียบความรู้และเจตคติของพยาบาลและนักศึกษาพยาบาล ที่มีต่อการทารุณเด็กวราภรณ์ วงศ์กุลพิศาล
2536การศึกษาแบบทดสอบสำหรับคัดกรองบุคลิกภาพแปรปรวนแบบ Border lineจุฬารัตน์ ศิริวัฒน์
2537การสำรวจภาระของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่บ้านวรรณนิภา สมนาวรรณ
2535การอบรมเลี้ยงดูกับพฤติกรรมการช่วยเหลือตนเองของเด็กวัย 2-3 ปีเสาวนีย์ พัฒนอมร
2536การเปรียบเทียบการรักษาด้วยไฟฟ้าแบบหลายครั้ง โดยมีเครื่องควบคุมร่วมกับยาต้านโรคจิต และการรักษาด้วยยาต้านโรคจิตอย่างเดียวในผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังเยาวลักษ์ ประเสริฐสุข
2535การเปรียบเทียบบทบาทของบิดาในการเลี้ยงดูบุตรวัย 0-5 ปี ที่มารับบริการระหว่างแผนกกุมารเวชศาสตร์ และหน่วยกุมารจิตเวช แผนกจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อรทัย คล้ายสุวรรณ