Browsing by Degree Discipline ชีวเคมี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 99  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2522การกลายพันธุ์ของแบคทีเรียที่โอเปอรอนของเอนไซม์ไนโตรจีเนส โดยวิธีการเหนี่ยวนำยีนผ่านไวรัสรัตนา เจนเจริญธรรม
2548การคัคกรองแบคทีเรียที่ผลิตลีแวนเนสและลักษณะสมบัติของเอนไซม์รัชต โชคชัยชวลิต
2527การดูดซึมเหล็กจากอาหารที่เติมสารประกอบเหล็กชนิดต่างๆในชายไทยปกติเครือวัลย์ ไข่คำ
2524การตรวจวิเคราะห์แอมเฟตามินในสารตัวอย่างจากร่างกายพูนภิรมย์ ศิริพูล
2532การตรวจหาและสมบัติของเรสทริกชันเอนไซม์ใน Azospirillum lipoferum A 12กนกทิพย์ ภักดีบำรุง
2521การตรึงไนโตรเจนโดยสิ่งมีชีวิตในนาข้าว วัดด้วยวิธีอะเซธีลีนรีดักชั่นชัชชัย สิมะสาธิตกุล
2526การตรึงไนโตรเจนในฟอร์มิกดีไฮโดรจิเนส มิวแตนท์ของ Klebsiella pneumoniae M5a1นิภา เลขสุนทรากร
2506การทดลองใช้แผ่นวัตถุชนิดต่าง ๆ ในการศึกษาการเกาะของเพรียง (Barnacles)พูลศรี เจนอบรม
2515การทำงานของเอนไซม์ แอสิดฟอสฟาเตส อัลคาไลน์ฟอสฟาเตสในผนังมดลูกของหนูขาวและของแฮมสเตอร์ ภายใต้การควบคุมของฮอร์โมนเพศในสภาวะต่าง ๆสมชัย ไวทย์รุ่งโรจน์
2539การทำให้บริสุทธิ์บางส่วนและการตรวจสอบลักษณะสมบัติของไลเปสจาก Pseudomonas aeruginosaรักชนก ธีรกวินสกุล
2546การทำให้บริสุทธิ์และลักษณะสมบัติทางชีวเคมีของไซลาเนสจากผลกล้วยน้ำว้า Musa sapientumวนิดา พนายิ่งไพศาล
2529การผลิตกรด 6-อะมิโนเพนนิซิลานิกโดยใช้เซล Escherichia coli ที่ถูกตรึงจันทร์เพ็ญ เดชะอำไพ
2534การผลิตและการศึกษาสมบัติของเอนไซม์ไซโคลนเดกซ์ทริน กลูคาโนทรานสเฟอเรสจาก Bacillus spp.วัลยา เตชชัยกุล
2527การพัฒนาน้ำยาสำเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์อนุพันธ์มอร์ฟีนในปัสสาวะ ด้วยวิธีเอนไซม์มัลติไพลด์อิมมิวโนแอสเสย์ศุภมาส โชติเมธีภิรมย์
2535การพัฒนาระบบอิเล็กโทรโฟริซิส เพื่อวิเคราะห์โพลีมอร์ฟิคเอนไซม์บางชนิด สำหรับงานนิติเวชศาสตร์ในประเทศไทยสมพร โชติเกษมสุข
2522การพัฒนาวิธีวัดความดื้อยามอร์ฟีนและความสัมพันธ์ ขององศาของการดื้อยา กับระดับอะดีโนซีน 3,5, โมโนฟอสเฟต ในสมองหนูส่วนต่าง ๆเสาวณีย์ กาญจนชุมพล
2523การวัดปริมาณเฟอริตินในซีรัมของคน โดยวิธีอิมมิวโนเรดิโอเมตริกแอสเสย์จำรัส ทรัพย์สมานวงศ์
2518การวัดปริมาณเอสตราไดออล-17 บีตา ในซีรั่มของสตรีไทยปกติด้วยวิธีเรดิโออิมมูโนแอสเสย์สมัย ลีพิพัฒน์ไพบูลย์
2516การวัดปริมาณเอสโตรเจนในปัสสวะของสตรีไทยที่ไม่ตั้งครรภ์ และผลของยาคุมกำเนิดสดใส บางสมบุญ
2518การวัดระดับคอร์ติซอลในพลาสม่า และในปัสสาวะ โดยวิธี คอมเพตติตีฟ โปรตีน ไบดิ้งสุมนา วณิชย์พันธุ์