Browsing by Degree Discipline นิติศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 2503  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2559WTO กับ ศีลธรรมอันดีของประชาชน: ศึกษากรณีการห้ามนำเข้าและวางตลาดผลิตภัณฑ์จากแมวน้ำของสหภาพยุโรปณัจฉริยา โฉมงาม
2542WTO กับการใช้มาตรการฝ่ายเดียวเพื่อคุ้มครองทรัพยากรร่วมของโลก : ศึกษากรณีสหรัฐอเมริกาห้ามนำเข้ากุ้ง และผลิตภัณฑ์จากกุ้งจากประเทศไทยจิราวัลย์ คชฤทธิ์
2557WTO กับมาตรการคุ้มครองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรป : ศึกษากรณีการบังคับใช้กฎเกณฑ์เกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีวภาพของประเทศสเปนจุฬาลักษณ์ ดีแก้ว
2538กฎบัตรสหประชาชาติกับปัญหาโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติภายหลังยุคสงครามเย็นไพฑูรย์ จรจวบโชค
2547กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าในเขตการค้าเสรีอาเซียน : ศึกษากรณีสินค้าอุตสาหกรรมเติมสิริ ปัญญาวัฒนชัย
2554กฎหมายกับ ISO 26000 ความรับผิดชอบต่อสังคม : ศึกษากรณีผู้ประกอบการในประเทศไทยวสุรัตน์ ศิริพงษ์มงคล
2549กฎหมายกับการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานปรียวิชญา แสนวิเศษ
2545กฎหมายกับการปฏิบัติหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยขององค์กรเอกชนชัชวิน เกตุทอง
2546กฎหมายกับการฟื้นฟูผู้เยาว์ซึ่งถูกกระทำรุนแรงโดยบุคคลในครอบครัวชูมิตร อินต๊ะฟู
2537กฎหมายกับธุรกิจประกันภัยต่อนฤมล ดีมีชัย
2555กฎหมายกับมาตรการกำกับดูแลระบบอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศไทย : บทเรียนจากวิกฤตค่าเงินบาท ปี 2540นภาพร ด้วงเงิน
2544กฎหมายกับสุขภาพจิต : ศึกษาเฉพาะกรณีการฆ่าตัวตายเพราะป่วยทางจิตกฤษณ์ เจริญธุระกิจ, 2517-
2524กฎหมายกับเสรีภาพหนังสือพิมพ์นภดล ริ้วเจริญ
2534กฎหมายการบริหารงานบุคคลข้าราชการฝ่ายรัฐสภาทัศนา วงษานุทัศน์
2530กฎหมายการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของประเทศไทยนิรวัชช์ ปุณณกันต์
2534กฎหมายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาทรัพยากรป่าอนวัช ยาวิชัย
2543กฎหมายการรับขนทางถนนระหว่างประเทศ : ศึกษาความเหมาะสมในการมีกฎหมายเฉพาะสำหรับประเทศไทยยุทธพงศ์ ภูรีเสถียร
2545กฎหมายการลงทุนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : กรณีศึกษาการส่งเสริมการลงทุนทางตรงพรหมมา อินทะนาม, 2503-
2559กฎหมายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 : ศึกษาข้อกำหนดมาตรฐานของสัญญาร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาที่ดินของรัฐอัญชนา ธนาโอฬาร
2546กฎหมายขัดขวางกระบวนการยุติธรรม : ศึกษากรณีการพัฒนากฎหมายไทยให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ค.ศ. 2000ปรีดา นันท์ดี