Browsing by Degree Discipline บรรณารักษศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 286  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2528การคัดเลือกวารสารวิชาการสำหรับห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศึกษาจากปัญหาทางคลีนิคกิ่งแก้ว ดำรงศุภกร
2538การคิดค่าบริการค้นสารนิเทศจากฐานข้อมูลซีดี-รอม ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและทัศนะของผู้ใช้ต่อค่าบริการมยุรี จุลกัณห์
2520การจัดดำเนินงานเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปภาพและข้อเสนอแนะแก่ห้องสมุดในประเทศไทยจุมพจน์ วนิชกุล
2538การจัดทำดรรชนีของหนังสือวิชาการ ที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเยาวเรศ อุดมอานุภาพสุข
2533การจัดหมู่หนังสือแบบเรียนที่ใช้ในห้องสมุดกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ในเขตการศึกษา 1สุรัสวดี มุทธากาญจน์
2534การจัดหาและการใช้หนังสือของห้องสมุดกลาง สถาบันสอนภาษา เอ.ยู.เอ. พ.ศ. 2528-2530นันทนา กรดเต็ม
2532การจัดหาและการใช้หนังสือหอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2525-2527ชนิดา จริยาพรพงศ์
2532การจัดหาและการใช้หนังสือห้องสมุดบริติชเคาน์ซิลจีรวรรณ ชุ่มอินทรจักร
2538การจำหน่ายหนังสือออกของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาแจ่มจันทร์ นพบุตรกานต์
2527การดำเนินงานด้านจุลสารและประสิทธิภาพในการให้บริการ ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยพรพิมล โภคัย
2534การดำเนินงานวัสดุย่อส่วนในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยวไลวรรณ ไพศาล
2539การดำเนินงานสิ่งพิมพ์รัฐบาลในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐปัณฑารีย์ วีระพันธ์
2528การดำเนินงานห้องสมุดเสียงในประเทศไทยน้ำทิพย์ วิภาวิน
2531การดำเนินงานเกี่ยวกับหนังสือค้างในขั้นตอนงานทำบัตรรายการ และจัดหมู่หนังสือของห้องสมุดมหาวิทยาลัยนันทพร แก้วบูชา
2525การดำเนินงานเกี่ยวกับหนังสืออ้างอิงในห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 9สุจิน บุตรดีสุวรรณ
2535การดำเนินงานและการใช้สิ่งพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในหอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนิสา เหลืองทองคำ
2527การดำเนินงานและการให้บริการของร้านเช่าหนังสือในกรุงเทพมหานครภิญโญ ประเสริฐสม
2536การติดต่อสื่อสารในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อขวัญของบุคลากร ในสำนักหอสมุดกลาง และสำนักหอสมุดวิทยาเขตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกุศลวัฒน์ คงประดิษฐ์
2522การบริหารงานการจัดหมู่หนังสือและการทำบัตรรายการ ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครศุภลักษณ์ รัตนมณีฉัตร
2517การบริหารงานจดหมายเหตุในประเทศไทยทรงสรรค์ นิลกำแหง