Browsing by Degree Discipline ประถมศึกษา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 958  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2551กรณีศึกษาการปฏิบัติงานของครูประถมศึกษาในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมโดยใช้กรอบการปฏิบัติงานตามกรอบแนวคิดซีทนารีรัตน์ กล้าหาญ
2528กระบวนการสอนเพื่อสร้างลักษณะการคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6สายสมร ทองคำ
2527กระบวนการแก้ปัญหาตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดสระบุรีจักรทอง เบ้าจรรยา
2557การจัดการชั้นเรียนของครูที่ตอบสนองต่อชั้นเรียนพหุวัฒนธรรมระดับประถมศึกษาตอนต้น: การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกาณฐอร วราพงษ์พิพัฒน์
2525การจัดการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนกลาง สังกัดกองการมัธยมศึกษาเสาวภา เชาวน์ชลากร
2533การจัดการประถมศึกษาของไทยในช่วงพุทธศักราช 2438-2475สิริยา จุลปานนท์
2539การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาในประเทศไทย ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช 2475 ถึง พุทธศักราช 2488วารีรัตน์ ผาสุก
2532การจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาซึ่งสนับสนุน โดยมูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ตามการรับรู้ของผู้บริหาร ครู และผู้นำชุมชนวณี ผดุงญาติ
2533การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่มีความก้าวหน้าด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่นสำเนา เนื้อทอง
2533การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษา ในหมู่บ้านชาวเลยุพดี จันทร์ดวง
2539การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 4 ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกรมตำรวจไพจิตร์ วรวาท
2522การจัดกิจกรรมนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาปิยวดี ผิรังคะเปาระ
2525การจัดกิจกรรมนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพะเยาอนงค์ศิริ วิชาลัย
2526การจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรีวินัย วงศ์ทองดี
2529การจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ตามการรับรู้ของผู้บริหาร ครู และนักเรียนลักษณา อินทะจักร
2500การจัดห้องสมุดสำหรับเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาสมจิตร สร้อยสุริย
2529การจัดและการใช้ห้องสมุดกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ตามการรับรู้ของผู้จัดและผู้ใช้บริการพวงพยอม สอิ้งทอง
2532การจัดโครงการพัฒนาแนะแนวอาชีพในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด : การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดฉะเชิงเทราเกียรติศักดิ์ บางพระ
2523การดำเนินงานโรงเรียนชุมชนในเขตการศึกษา 1ปรีชา นิพนธ์พิทยา
2520การตรวจสอบแบบจำลองขอบเขตหน้าที่และเกณฑ์มาตรฐาน ของครูประถมศึกษากับหลักสูตรวิทยาลัยครูนรีวรรณ เลอไกรสิทธิ์