Browsing by Degree Discipline ผังเมือง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 40  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2524การคาดการผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ : บริเวณพื้นที่สัตหีบ-ระยองก่อเกียรติ นิมมล
2527การจัดลำดับศักย์ของศูนย์กลางบริการในชุมชนชนบทโดยทฤษฎีย่านกลาง ศึกษากรณีนิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ดิเรก พงษ์ภมร
2527การวางแผนการใช้ที่ดินเขตคลองสาน เพื่อรองรับโครงการสะพานตากสินฯเปรมศิริ เกษมสันต์
2525การวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมของชุมชนเมืองลำปางพิทักษ์ บุญชูกุศล
2523การวางแผนนโยบายเพื่อการพัฒนาศูนย์กลางชุมชนบางกะปิสุพิทย์พร จารุมิลินท
2524การวางแผนพัฒนากิ่งอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สืบเนื่องจากการขยายเหมืองถ่านหินลิกไนต์แม่เมาะโรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์
2524การวางแผนพัฒนาชุมชนสะพานใหม่มาลี แม้นมินทร์
2527การวางแผนโครงสร้างเพื่อการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีโฆษิต ต้องวัฒนา
2525การวิเคราะห์เพื่อจำแนกกลุ่มพื้นที่ประกอบการวางแผนพัฒนาการเกษตร : กรณีศึกษาของภาคตะวันออกตอนบนรังสฤษฎ์ งามศิริ
2530การศึกษาการเจริญเติบโตของชุมชนในจังหวัดปทุมธานี : กรณีศึกษา การใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนประชาธิปัตย์และคลองหลวงจารุวรรณ ธำรงเกียรติ
2525การศึกษาทางด้านนิเวศน์วิทยาเพื่อวางแผนป้องกันอาชญากรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร (ฝั่งธนบุรี)วชิระ ชอบแต่ง
2525การศึกษาทางด้านนิเวศน์วิทยาเพื่อวางแผนป้องกันอาชญากรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร (ฝั่งพระนคร)ญาณพล ยั่งยืน
2525การศึกษาผลกระทบที่เกิดจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงลักษณะชุมชนดั้งเดิม ของบางลี่บุญเสริม เกษมพันธ์กุล
2525การศึกษาผลกระทบโครงการชลประทานน้ำอูน จังหวัดสกลนครสุทธิจิตต์ จินตยานนท์
2528การศึกษารูปแบบการใช้ที่ดินของเมืองพัทยากอบแก้ว พลเจริญ
2536การศึกษารูปแบบและบทบาทของที่ว่างในชุมชนเมืองกรุงเทพมหานครถนอมศักดิ์ แก้วเขียว
2528การศึกษาเบื้องต้นเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย - พะเยาพงศธร เกษสำลี
2527การศึกษาเปรียบเทียบความได้เปรียบเสียเปรียบ ระหว่างแหล่งที่ตั้งของโรงงานน้ำตาลในภาคตะวันตก กับภาคตะวันออกของประเทศไทย : ศึกษากรณีการขนส่งวัตถุดิบและผลผลิตไพโรจน์ รุ่งจินตนาการ
2523การศึกษาเพื่อการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง (สุพรรณบุรี นครปฐม)พรพจน์ สุขเกษม
2527การศึกษาเพื่อกำหนดมาตรฐานในการวางแผนสำหรับศูนย์สันทนาการ กรุงเทพมหานครปรีชา ศิรภัค