Browsing by Degree Discipline พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 32  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2550การคัดเลือกเชื้อ Enterococcus faecium ที่แยกได้จากไก่พื้นเมืองที่มีศักยภาพใช้เป็นโปรไบโอติกโดยการทดสอบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการนภาพร เลิศวรปรีชา
2548การคัดเลือกแบคทีเรียที่สร้างกรดแลคติกซึ่งมีศักยภาพเป็นโปรไบโอติกในสัตววารี นิยมธรรม
2542การจำแนกชนิดโดยใช้ลำดับเบสของยีน Small subunit ribosomal RNA (SSUrRNA) และการเพิ่มจำนวนยีน Rhoptry associated protein-1 (rap-1) ของเชื้อมาลาเรียไก่ที่ระบาดในประเทศไทย ด้วยเทคนิคโพลิเมอเรสเชนรีแอคชันทวี สายวิชัย
2547การตรวจวินิจฉัยแยกชนิดเชื้อบิดในไก่ด้วยวิธี PCR-RFLPศิลมน ชูศักดิ์แสงทอง, 2522-
2545การตรวจหาระดับแอนติบอดีต่อเชื้อ พลาสโมเดียม กัลลินาเซียม ในไก่ด้วยวิธี IFA และ EILISA และศึกษาน้ำหนักโมโลกุลของโปรตีนที่จำเพาะต่อซีรั่มไก่ที่ติดเชื้อพัชรี ทรงประโคน, 2520-
2543การตรวจหาไวรัสไข้หัดสุนัขจากตัวอย่างทางคลินิกโดยปฏิกริยาลูกโซ่โพลีเมอร์เรสพูลทรัพย์ รุ่งนิศากร
2554การปรับปรุงอาหารเลี้ยงเชื้อคัดแยกสำหรับการเพาะแยกเชื้อสไปโรคีทในทางเดินอาหารของสุกรกิตติธัช ลักษณ์สมยา
2553การป้องกันโรคพีอีดีในลูกสุกรโดยการป้อนเชื้อไวรัสที่แยกได้ในประเทศไทยที่อ่อนกำลังโดยการเลี้ยงในเซลล์เพาะเลี้ยงให้กับแม่สุกรอุ้มท้องมงคล ลำใย
2553การผลิตรีคอมบิแนนต์โปรตีนจากบางส่วนของยีนยูนีคซ๊อต 8 ของไวรัสพิษสุนัขบ้าเทียมศุภฤกษ์ นันทวัน ณ อยุธยา
2549การพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยทางอณูชีววิทยาเพื่อพิสูจน์ตัวอ่อนระยะที่ 3 ของพยาธิ Brugia pahangiศิวะพร กล่ำคล้าย
2545การวิเคราะห์หาลำดับนิวคลีโอไทด์ของนิวคลีโอแคปซิดโปรตีนยีนของไวรัสไข้หัดสุนัขที่แยกได้ในประเทศไทยจุฑาทิพย์ เขียวเจริญ, 2522-
2550การศึกษาผลของการใช้ยาราปาไมซินต่อโรคเลปโตสไปโรซิสในหนูตะเภาที่มีภาวะเลือดออกในปอดอย่างรุนแรงนพดล แสงจันทร์
2549การศึกษาพยาธิกำเนิดของไวรัสไข้หวัดใหญ่สุกรสายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทยในสุกรหย่านมดลฤทัย ศรีทะ
2549การศึกษาพยาธิคลินิกโรคไตส่วนโกลเมอรูลัส จากการทดลองก่อโรคไมโนไซติกเออร์ลิชิโอซิสในสุนัขเนาวรัตน์ กำภูศิริ
2551การสำรวจหาเชื้อไวรัสไข้สมองอักเสบในยุงจากฟาร์มสุกร แหล่งนก และแหล่งชุมชุนสวรรยา ศรีภัทรานุสรณ์
2556การสำรวจและประเมินประสิทธิภาพของน้ำยาฆ่าเชื้อต่อ Cryptococcus neoformans จากสิ่งขับถ่ายนกพิราบ (Columba livia) ในกรุงเทพมหานครปฐมพร คลังวิเชียร
2542การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาและการขับออกทางอุจจาระของอะฟลาท็อกซินบี 1 ภายหลังให้ลูกไก่กระทงกินครั้งเดียวคณารัตน์ หรินทรานนท์, 2504-
2554การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมส่วนโออาร์เอฟห้าของเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสที่ทำวัคซีนชนิดเชื้อเป็นภายหลังการระบาดของโรคในฟาร์มสุกรธวัชชัย หุ่นสุวรรณ
2542การเพาะเลี้ยงเชื้อมาลาเรียไก่ระยะที่อยู่ในเม็ดเลือดแดง และการเก็บถนอมเชื้อแช่แข็งปิยนันท์ ทวีถาวรสวัสดิ์
2544การแยกชนิดของตัวอย่างเชื้อไวรัสอหิวาต์สุกรที่แยกได้ในประเทศไทยและเชื้อไวรัสวัคซีนอหิวาต์สุกร โดยใช้ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอร์เรสร่วมกับการใช้เอนไซม์ตัดจำเพาะสรินนา ทุมาภา