Browsing by Degree Discipline พัฒนามนุษย์และสังคม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 104  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2551กระบวนการการจัดการศึกษาสำหรับเด็กย้ายถิ่นข้ามชาติโดยองค์กรพัฒนาเอกชน : กรณีศึกษาอำเภอแม่สอด จังหวัดตากวัลยา มนัสเกษมสิริกุล
2561กระบวนการการยอมรับนวัตกรรมบ้านปลา กรณีศึกษาชุมชนเนินฆ้อ ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยองศิริศักดิ์ พิเชษฐ์โกมล
2548กระบวนการเกิดจิตสำนึกสาธารณะของชุมชนบางลำพูประไพพิศ โอฬารวัฒน์
2550กลยุทธ์การปรับตัวของวงการไก่ชนต่อมาตรการป้องกันโรคไข้หวัดนก : แนวทางเลือกสำหรับผู้เกี่ยวข้องนัจพร เพ็งพูน
2550การขัดเกลาจริยธรรมของเยาวชน : ศึกษาเปรียบเทียบผู้ที่เข้าเรียนและไม่เข้าเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานครฝนทิพย์ โพธิวิรัตนานนท์
2561การคุ้มครองทางสังคมโดยการประกันสังคมสำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติในประเทศไทย สาทิณี ศิรไพบูลย์
2557การคุ้มครองแรงงานข้ามชาติหญิงจากพม่า : กรณีศึกษาลูกจ้างทำงานบ้านในกรุงเทพมหานครผจงรักษ์ ศรีไชยวงค์
2560การค้านอกระบบของจีนในอำเภอเชียงแสนและอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายชะไมพร ชำนาญเวช
2549การจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด : ศึกษากรณีครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวงจังหวัดเชียงใหม่ทิพย์รัตน์ สุภา
2550การจัดการความรู้เพื้อฟื้นฟูชุมชนและรับมือกับภัยพิบัติ : กรณีศึกษา บ้านน้ำเค็ม จังหวัดพังงาภศิกา ผลารักษ์
2551การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเครือข่ายองค์กรชุมชน : กรณีศึกษา กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน จังหวัดตราดอภีษฎา คุณาพรธรรม
2550การจัดการทรัพยากรป่าชายเลนขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาตำบลปากพูน จังหวัดนครศรีธรรมราชศีลิยา สุขอนันต์
2557การตัดสินใจเสพยาเสพติดของเด็กและเยาวชน: กรณีศึกษาศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยองระพีพรรณ บัวผัน
2548การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายคุ้มครองและแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กต่างชาติในประเทศไทยมนทกานต์ ฉิมมามี
2560การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นฐาน : กรณีศึกษา บ้านร่องฟอง ตำบลร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ชุติกาญจน์ กันทะอู
2550การนำเข้าแรงงานลาวในจังหวัดสงขลา : กระบวนการ ปัญหาและผลที่เกิดขึ้นเกตุชพรรณ์ คำพุฒ
2549การประสบอุบัติเหตุจราจรทางบกของผู้ประสบอุบัติเหตุ : กรณีศึกษาผู้ป่วยใน โรงพยาบาลตำรวจสุนิตรา ภาคอินทรีย์
2550การปรับตัวของผู้ดูแลผู้ป่วยเอดส์ในครอบครัว : กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรปราการอรุณวรรณ มุขแก้ว
2551การปรับบทบาทและปัจจัยการอยู่รอดของร้านค้าโชห่วยเมื่อมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองสกลนครเรวดี จักรเสน
2557การป้องกันยาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา : กรณีศึกษาโครงการเยาวชนอาสาพลังแผ่นดิน ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยองนเรนทร์ ตุนทกิจ